REGULAMENT INTERN – CADRU AL CLUBURILOR DE FOTBAL

In conformitate cu Regulamentul privind statutul și transferul jucătorilor de fotbal actualizat, mai jos veti gasi cadrul legal al regulamentului intern al cluburilor de fotbal (RI )

ANEXA 2 – REGULAMENT INTERN – CADRU AL CLUBURILOR DE FOTBAL
PREAMBUL
Înaintea începerii fiecărui an competiţional, organele de conducere ale cluburilor, împreuna cu reprezentanţii jucătorilor, trebuie să elaboreze regulamentul intern (RI), prin care se stabilesc reguli disciplinare aplicabile în cadrul clubului.
Dispoziţiile RI al clubului vor conţine normele de conduită şi sancţiunile disciplinare care se aplică în cazul nerespectării acestora. Sub sancţiunea nulităţii, nu pot fi cuprinse în RI clauze privind acordarea drepturilor contractuale ale jucătorilor (salarii, indemnizaţii de instalare sau de efort, prime de joc şi de obiectiv) sau de alte avantaje în natură, acestea trebuind să fie cuprinse exclusiv în contractele încheiate cu jucătorii.
RI al clubului stabileşte obligaţiile clubului şi ale jucatorilor profesionişti privind organizarea activităţii, regulile de disciplină a muncii, modul de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, procedura de cercetare şi de sancţionare a abaterilor disciplinare, modul de soluţionare a cererilor şi reclamaţiilor jucatorilor şi modalităţi concrete de aplicare a dispozitiilor legale şi regulamentare în cadrul clubului. RI se aplică tuturor jucătorilor profesionişti legitimaţi la clubul respectiv pe perioada cât aceştia se află în perioada de valabilitate a contractelor încheiate. Jucătorii amatori, sunt de asemenea, obligaţi să respecte regulile de disciplină stabilite prin RI.
CAPITOLUL I – REGIMUL JURIDIC
Articolul 1
RI se aprobă de organul de conducere al clubului şi se semnează de conducătorul executiv al acestuia. Dupa semnare, conducerea clubului are obligaţia să înregistreze RI la FRF/LPF/AJF, după caz, înaintea începerii campionatului şi să-l afişeze permanent la sediul clubului, într-un loc vizibil. De asemenea, conducerea clubului este obligată să aducă RI la cunoştinţa jucătorilor şi a colectivului tehnic în cadrul unei sedinţe, fapt consemnat prin proces-verbal semnat de căpitanul de echipă. Un exemplar al RI al clubului va fi eliberat, la cerere, unui reprezentant al jucătorilor (căpitanul de echipă) sau oricărui jucător pentru a putea fi consultat în permanenţă de toţi jucătorii.
Articolul 2
RI intră în vigoare de la data înregistrării la forul competent. În lipsa acestei înregistrări, RI nu poate produce efecte juridice.
Articolul 3
RI se elaborează pentru fiecare an competițional şi nu poate fi modificat în cursul acestuia.
Articolul 4
RI al cluburilor se elaborează pe baza prezentului RI – cadru aprobat de FRF, orice dispoziţii contrare acestuia fiind nule de drept.
CAPITOLUL II – CONȚINUTUL
Articolul 5
RI va cuprinde următoarele:
a. dispoziţii generale;
b. obligaţiile clubului;
c. drepturile şi obligaţiile jucătorilor;
d. organizarea activităţii specifice şi reguli concrete privind disciplina muncii;
e. abaterile şi sancţiunile disciplinare aplicabile;
f. reguli privind procedura disciplinară;
g. reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
h. dispozitii suplimentare privind activitatea în cadrul fiecărei echipe a clubului.
Articolul 6
În capitolul dispoziţii generale se va preciza că regulile de disciplină stabilite prin RI se aplică tuturor jucătorilor legitimaţi la clubul respectiv, indiferent de durata contractelor încheiate.
Articolul 7
Capitolul obligaţiile clubului va cuprinde îndatoririle conducerii clubului pentru organizarea activităţii şi asigurarea condiţiilor necesare în vederea desfăşurării normale a procesului de selecţie, pregatire şi participare la competiţii, precum şi pentru respectarea disciplinei, în principal cu privire la:
– folosirea unui sistem de conducere coerent, modern şi eficient, bazat pe comunicarea permanentă cu jucătorii;
– punerea la dispoziţia jucătorilor şi colectivului tehnic a terenurilor, instalaţiilor sportive, a anexelor acestora, a echipamentului necesar pentru antrenament şi competiţie, precum şi a altor condiţii pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii de instruire sportivă şi participarea în competiţii, la nivelul standardelor existente în ţara noastră;
– stabilirea instrucţiunilor privind utilizarea bazelor sportive, echipamentelor şi instalaţiilor specifice activităţii fotbalistice, instrucţiunilor proprii de protecţia muncii şi a altor norme specifice activităţii clubului;
– stabilirea duratei medii a activităţilor privind pregătirea sportivă;
– asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii şi de respectare a normelor igienicosanitare; asigurarea instruirii personalului în acest domeniu;
– asigurarea condiţiilor privind efectuarea controlului medical periodic şi a controlului medical operativ pentru toţi jucătorii;
– combaterea utilizării substanţelor dopante şi a celor care contribuie la creşterea artificială a capacităţii de performanţă;
– comunicarea eficientă cu jucătorii clubului, analizarea propunerilor făcute de aceştia şi adoptarea unor măsuri privind îmbunătăţirea activităţii;
– interzicerea oricărui comportament care să aibă ca scop sau efect defavorizarea sau supunerea la un tratament injust sau degradant a unei persoane sau a unui grup de
persoane în cadrul relaţiilor dintre jucători, precum şi dintre aceştia şi antrenori ori alte persoane cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor lor; – evaluarea periodică, cel puţin o dată la 6 luni, a activităţii desfăşurate de jucători şi aducerea ei la cunoştinţa celor în cauză;
– desfaşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor media, conform Directivelor FIFA, dupa cum urmează:
a. organizarea a minim o conferinţă de presă între cele două jocuri oficiale la care să participe persoane din conducerea administrativă sau tehnică;
b. organizarea conferinţelor de presă după fiecare joc oficial, la care participă obligatoriu antrenorul principal;
c. asigurarea locurilor necesare la masa presei pe baza acreditărilor eliberate de ofiţerul de presă al clubului sau de o altă persoană autorizată în acest scop;
d. acolo unde condiţiile o permit, după terminarea jocurilor oficiale se va organiza “zona mixtă” – un spaţiu la ieşirea din vestiare în care jucătorii şi oficialii pot dialoga cu presa;
e. în perioadele în afara sezonului competiţional este recomandabil să se organizeze lunar conferinţe de presă şi să se răspundă solicitărilor de informare formulate individual sau în grup de reprezentanţii media, în măsura în care nu sunt perturbate activităţile de pregătire şi interesele fiecărui club.
În acest capitol se va prevedea, totodată, că persoanele care asigură conducerea clubului, în afară de obligaţiile pe care le au în această calitate, au şi toate celelalte îndatoriri care revin personalului încadrat al clubului.
Articolul 8
Capitolul obligaţiile jucătorilor va cuprinde îndatoririle acestora privind:
– respectarea programului de antrenament, refacere, recuperare şi jocuri stabilite de conducerea tehnică a fiecărei echipe;
– executarea la nivel optim a sarcinilor individuale şi de echipă care le revin;
– respectarea normelor şi regulamentelor clubului, FIFA/UEFA, FRF, LPF, AJF, după caz, privind activitatea în timpul antrenamentelor şi jocurilor oficiale;
– folosirea integrală şi eficientă a timpului în cadrul procesului de antrenament;
– însuşirea şi respectarea planurilor tactice şi a indicaţiilor tehnico-tactice în timpul antrenamentelor şi jocurilor oficiale;
– folosirea terenurilor, instalaţiilor, aparaturii, echipamentului şi materialelor sportive în conformitate cu normele specifice acestora şi prevenirea distrugerii ori înstrăinării acestora;
– respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a acelora privind folosirea echipamentului, aparaturii şi materialelor sportive şi de prevenire a oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală sau sanătatea unor persoane;
– înşiinţarea antrenorilor sau conducerii clubului, de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri sau alte situaţii de natură să prejudicieze activitatea, interesele clubului, echipelor sau ale jucătorilor;
– respectarea confidenţialităţii informaţiilor şi datelor privind activitatea clubului, echipelor acestuia, sau a unor persoane din cadrul clubului, care nu sunt destinate publicităţii;
– comportarea corectă şi civilizată în timpul antrenamentelor şi jocurilor oficiale în raport cu ceilalţi jucători, cu antrenorii, conducătorii, alte persoane din cadrul clubului, cu oficialii FRF, LPF şi AJF;
– respectarea regulilor de disciplină, a celor igienico-sanitare, efectuarea controlului medico-sportiv periodic şi a controlului medical operativ, cu obligaţia de a aplica cu stricteţe indicaţiile şi prescripţiile medicale;
– respectarea unui regim echilibrat de activitate şi refacere pe baza interzicerii fumatului, consumului de băuturi alcoolice şi a folosirii unor subsţante dopante sau care conduc la creşterea artificială a capacităţii de performanţă;
– preocuparea pentru creşterea continuă a nivelului individual de pregătire şi competiţie.
Articolul 9
Capitolul organizarea activităţii va cuprinde prevederi privind:
– programul zilnic, săptămânal, lunar şi anual de instruire sportivă şi jocuri oficiale, precum şi orarul obişnuit de activitate;
– modul de acordare a zilelor de repaus săptămânal, în cazul în care acest repaus nu poate fi asigurat în zilele nelucrătoare;
– modul în care se ţine evidenţa participării jucătorilor la programul de activitate;
– reguli privind accesul şi circulaţia jucătorilor în locurile în care se desfaşoară activitatea;
– modul în care se acordă concediile de odihnă, medicale şi concediile fară plată;
– reguli privind procedura aplicabilă în cazul accidentării jucătorilor la antrenamente sau jocurile oficiale ori amicale; se vor indica persoanele şi unităţile medicale la care se vor prezenta jucătorii pentru investigaţii şi tratament, termenele şi documentele care atestă situaţia medicală.
Articolul 10
1. În capitolul sancţiuni disciplinare se va prevedea că încălcarea cu vinovăţie de către jucători a obligaţiilor lor, prevăzute de art. 8 de mai sus și de contractul încheiat cu clubul, inclusiv a dispozitiilor Statutului, regulamentelor FRF şi a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, după caz, cu:
a. avertisment scris;
b. penalităţi financiare; cuantumul total al penalităţilor aplicate unui jucător într-un an competiţional nu poate depăşi 25% din valoarea drepturilor contractuale cuvenite jucătorului;
c. interzicerea dreptului de a participa la antrenamentele şi la jocurile oficiale şi amicale ale echipei pentru o perioadă de 1 – 3 luni. În perioada suspendării jucătorii sunt obligați
să se pregătească individual sau cu o altă echipă a clubului sub îndrumarea unui antrenor desemnat de club.
Pentru a fi valabile, sancţiunile aplicate de cluburi jucătorilor pe baza dispoziţiilor art. 10, lit. b) şi c) trebuie ratificate de instanţa disciplinară a FRF/AJF. Procedura de ratificare a sancţiunilor este prevăzută de regulamentul disciplinar.
Este obligatoriu ca în RI să fie definite în mod concret abaterile disciplinare şi sancţiunile corespunzătoare fiecărei abateri în parte.
2. Sancţiunea disciplinară se stabileşte şi se aplică de organul de conducere al clubului, dupa caz, ca urmare a referatului antrenorului jucătorului în cauză şi după audierea jucătorului, consemnată prin proces-verbal.
3. Cluburile nu au dreptul să modifice în mod unilateral prin RI clauzele financiare prevăzute în contractele încheiate cu jucătorii, cu excepţia sancţiunilor prevazute la alin. 1 care pot fi aplicate.
Articolul 11
În termen de 30 zile de la aducerea la cunoștință conform art.1 din prezentul regulament, oricare jucător poate sesiza conducerea clubului cu privire la dispoziţiile RI pe care le consideră contrare Statutului și regulamentelor FRF. În cazul în care conducerea clubului respinge solicitarea jucătorului şi menţine prevederea contestată, jucătorul se va putea adresa FRF sau AJF, dupa caz, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat modul de soluţionare a sesizarii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *