Statut

STATUTUL
ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL ARAD

 

 

 

 

 

 

STATUTUL

 

 

ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL ARAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2019. –

 

PREAMBUL

 

În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:

a) Adunarea Generală – organul suprem și legislativ al AJF format din totalitatea membrilor săi;

b) Afiliere – reprezintă decizia luată de AJF de a admite printre membrii săi afiliaţi o structură sportivă de fotbal;

c) Arbitru – toate categoriile de arbitri prevăzuţi în “Legile Jocului” – arbitrul, arbitri asistenţi, al patrulea oficial;

d) Asociaţia Judeţeană de Fotbal  (AJF) –  asociaţia judeţeană de fotbal este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activităţii fotbalistice la nivelul judeţului, cu respectarea statutului şi regulamentelor FRF;

e) Club sportiv – cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii. Cluburile sportive pot fi: persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni ori persoane juridice de drept public;

f) Comitetul Executiv – organul executiv al AJF, constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului AJF;

g) Comitetul de Urgenţă – organul executiv al AJF , constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului AJF;

h) Competiţie oficială – orice competiţie fotbalistică organizată în conformitate cu prevederile statutului şi regulamentelor FRF de către FRF, AJF sau LPF;

i) Federaţia Română de Fotbal (FRF) – FRF este o structură sportivă de interes naţional, constituită prin asocierea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene de fotbal şi a asociaţiei municipale de fotbal Bucureşti;

j) * Federation Internationale de Football Association (FIFA) – Federaţia Internaţionala de Fotbal Asociaţie care organizează Fotbalul Asociaţie în conformitate cu prevederile “Legilor Jocului”;

k) Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) – structură sportivă, subordonată FRF, constituită prin asocierea cluburilor sportive profesioniste participante la competiţia Campionatul Naţional Liga I;

l) International Football Association Board (IFAB) – organismul competent să modifice “Legile Jocului”

m) Oficial – orice persoană cu funcţie de conducere, membru al unei comisii, arbitru şi arbitru asistent, observator, antrenor, preparator fizic, şi orice altă persoană responsabilă cu problem tehnice, medicale sau adiministrative din cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB şi cluburilor sportive;

n) Observator – toate categoriile de observatori oficiali – de joc,  de arbitri şi supervizorii;

o) Membru afiliat – structuri sportive de fotbal (cluburi sportive, asociaţii sportive) afiliate la AJF;

p) Union des Associations Europennes de Football (UEFA) – Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal.

 

În prezentul statut, masculinul generic utilizat pentru concizie, se aplică şi pentru genul feminin. Orice termen folosit la singular poate avea şi sens de plural şi vice-versa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I

 

PREVEDERI GENERALE

 

 

Articolul 1 – Denumire şi statut juridic

 

(1) Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) ARAD este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic,  religios şi etnic.

(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal ARAD are Autorizaţie de funcţionare (nr..441./17.12.2001) şi Certificat de identitate sportivă (nr. AR/B/001./17.12.2001) eliberate, în condiţiile legii, de Ministerul Tineretului şi Sportului.

(3) Asociaţia Judeţeană de Fotbal ARAD este membru afiliat FRF, fiind o structură sportivă de interes local,persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea, coordonarea si controlul activităţii fotbalistice in judeţul ARAD, cu excepţia competiţiilor organizate de FRF şi/sau LPF, singura autorizată în acest scop în teritoriul său de competenţă, conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi Statului FRF.

(4) În cadrul activităţii AJF se foloseşte limba română.

 

Articolul 2 – Sediul

 

Sediul AJF este situat în ARAD str. INFANTERIEI nr. 3 jud. ARAD şi nu poate fi mutat în altă localitate decât cu aprobarea Adunării Generale. Schimbarea sediului AJF la o altă adresă, în aceeaşi localitate se poate face cu aprobarea Comitetului Executiv.

 

Articolul 3 – Durata de funcţionare

 

AJF ARAD funcţionează pe o durată nedeterminată.

 

Articolul 4 – Patrimoniul iniţial

 

La data constituirii sale 2001, patrimoniul iniţial al AJF ARAD însuma 354798 lei, atât în activ cât şi în pasiv.

 

Articolul 5 – Însemne

 

(1) AJF ARAD are emblemă proprie aprobată de Adunarea Generală, aceasta fiind înregistrată la  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile legii.

(2) Emblema AJF ARAD poate fi modificată numai printr-o hotărâre a Adunării Generale.

 

Articolul 6 – Afiliere internă

 

(1)   Asociaţia Judeţeană de Fotbal ARAD este persoana juridică de drept privat constituită din cluburile şi asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de aceasta.

(2)   AJF ARAD este afiliată la Federaţia Română de Fotbal şi recunoscută de aceasta, conform statutului, drept singura autoritate a fotbalului asociaţie din judeţul ARAD

(3) În activitatea lor AJF ARAD, membrii afiliaţi, jucătorii, oficialii şi membrii comisiilor AJF sunt obligaţi:

a) să respecte Legile Jocului elaborate de IFAB şi Legile Jocului pentru Futsal elaborate de Comitetul Executiv FIFA;

b) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii ca o expresie a spiritului de fair-play;

c) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile AJF, FRF, FIFA şi UEFA, precum şi deciziile comisiilor jurisdicţionale ale AJF si FRF-Comisia de Recurs;

d) să recunoască jurisdicţia TAS astfel cum este definită de statutele FIFA, UEFA şi FRF;

e) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor AJF/FRF, Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, tribunal arbitral independent şi imparţial, pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru;

f) să respecte orice alte îndatoriri care le revin în conformitate cu dispoziţiile statutului şi regulamentelor AJF, FRF, FIFA şi UEFA.

 

Articolul 7 – Scop şi obiective

 

(1) Scopul AJF ARAD îl constituie dezvoltarea constantă a practicării jocului de fotbal şi promovarea, coordonarea şi controlul acestuia pe teritoriul judeţului ARAD, până la nivelul Ligii a IV a inclusiv, în conformitate cu spiritul de fair-play, precum şi cu valorile educaţionale, culturale şi umanitare ale acestuia, în special prin intermediul programelor pentru juniori şi de dezvoltare, în conformitate cu atribuţiile acordate de către FRF .

(2) În acest sens, principalele obiective ale AJF ARAD sunt:

a) organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul sistemului competiţional judeţean şi campionatului Ligii a-IV-a/a-V-a/a-VI-a, etc. şi omologarea rezultatelor acestora potrivit regulamentelor FRF;

b) dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de fotbal pe raza judeţului ARAD;

c) promovarea fotbalului judeţean, prin echipele reprezentative şi cele ale cluburilor, în competiţiile naţionale şi internaţionale;

d) reprezentarea şi apărarea intereselor fotbalului  judeţean pe plan intern;

e) organizarea competiţiilor fotbalistice aflate în competenţa sa, potrivit statutului şi regulamentelor proprii;

f) elaborarea de regulamente, decizii şi alte norme care vor avea ca obiectiv punerea în aplicare a prevederilor prezentului Statut;

g) prevenirea şi sancţionarea încălcării Statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor AJF, FRF, FIFA, UEFA, precum şi a „Legilor Jocului” elaborate de IFAB.

h) prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în fotbal, precum şi protejarea activităţii fotbalistice de orice abuzuri;

i) susţinerea şi încurajarea practicării jocului de fotbal „curat”, în vederea protejării şi respectării principiilor fair-play-ului în fotbal;

j) supravegherea şi luarea unor măsuri împotriva folosirii produselor şi metodelor de dopaj în rândul fotbaliştilor;

k) asigurarea desfăşurării controlului doping în condiţiile legii, AJF  ARAD fiind astfel îndreptăţită să solicite membrilor afiliaţi  informaţii privind planurile de pregătire a echipelor şi informaţii privind jucătorii lor.

l) combaterea violenţei şi rasismului;

m) promovarea fotbalului la toate nivelurile(grassroots);

n)educarea tinerilor sportivi şi dezvoltarea unor programe de pregătire profesională care să asigure inregrarea pe piaţa muncii a sportivilor la final de carieră;

o) dezvoltarea unor reţele şi parteneriate;

p) dezvoltarea unor programe de conştientizare, educare şi integrare în societate;

q ) susţinerea şi încurajarea practicării şi dezvoltării jocului de fotbal cu respectarea princiipilor de integritate şi fair-play;

r)  dezvoltarea unor programe de dezvoltare şi cercetare;

s)  respectarea princiipilor dezvoltării durabile în toate activităţile.

(3) Statutul AJF ARAD, aprobat de Adunarea Generală a membrilor afiliaţi, este avizat de Comitetul Executiv al FRF. Modificările şi/sau completările aduse acestora, fără avizul Comitetului Executiv, sunt nule de drept.

 

Articolul 8 – Neutralitate şi non-discriminare

 

(1)A.J.F.ARAD este neutră din punct de vedere politic,  religios și etnic.
(2) Discriminarea de orice tip împotriva unei ţări, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de de persoane având la bază etnia, sexul, limba, religia, orientare politică sau orice alt motiv este strict interzisă.

(3) Orice tip de discriminare, directă sau indirectă, va fi sancţionată conform Codului disciplinar FIFA/UEFA/FRF si AJF.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

CALITATEA DE MEMBRU

 

 

Articolul 9 –  Afilierea,dezafiliere, suspendarea şi excluderea

 

(1) Adunarea Generală a AJF ARAD este competentă să decidă asupra afilierii,dezafiliere, suspendării şi/sau excluderii membrilor.

(2) Comitetul Executiv al AJF ARAD poate decide cu titlu provizoriu afilierea,dezafilierea sau suspendarea, urmând ca această decizie să fie validată de prima Adunare Generală.

(3) Afilierea se poate efectua daca solicitantul îndeplineşte cerintele AJF ARAD. Calitatea de membru inceteaza fie prin retragere,dezafiliere, fie prin excludere.

 

Articolul 10 – Afilierea şi afilierea provizorie

 

(1) La AJF ARAD se pot afilia numai structurile sportive cu sau fără personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial.

(2) Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe participă la competiţiile organizate de AJF ARAD, se afiliează la asociaţia judeţeană de fotbal competentă teritorial, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la FRF.

(3) Afilierea structurilor sportive se poate face numai după înscrierea acestora în Registrul sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului sau, după caz, al Direcţiei Judeţene pentru Sport competentă teritorial, în condiţiile legii.

(4) Prevederile prezentului Statut se aplică şi jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor şi tuturor celorlalţi oficiali astfel cum este definit acest termen în preambul.

(5)  Comitetul Executiv al AJF Arad pote hotărî,cu titlu provizoriu,afilierea,urmând ca această hotătâre să fie validată în cadrul primei Adunari Generale,dar nu mai târziu de un an de la data Hotărârii Comitetului Executiv.În caz contrar,afilietea definitivă este validată de drept.

(6) Structura sportivă afiliată are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul statut,drepturi şi obligaţii ce le revin tuturor membrilor afiliaţi.

 

Articolul 11 – Cererea de afiliere

 

(1) O structură sportivă care doreşte să devină membru afiliat al AJF ARAD, trebuie să adreseze o cerere scrisă către asociaţie prin care solicită afilierea. O dată cu cererea de afiliere vor fi depuse urmatoarele  documente:

a) copie a Statutului şi a Regulamentelor acesteia, valabile din punct de vedere juridic;

b) declaraţie conform căreia se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF şi ale AJF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;

c)  o declaraţie conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;

d) o declaraţie prin care recunoaşte autoritatea Comisiei de Recurs, conform Statutului FRF;

e) o declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul AJF ARAD;

f) o declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă; o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte cu efecte juridice cu terţi;

g) o declaraţie prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al AJF ARAD;

h) copie a procesului verbal din cadrul ultimei adunări generale.

i) dovada achitarii taxei de afiliere si copie legalizată de pe Certificatul de Identitate Sportivă.

j) dovada patrimoniului şi a sediului.

2) Următoarele obligații urmeaza a fi înscrise în statutele membrilor afiliați sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la AJF ARAD:

a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA, FRF, AJF în vigoare;

b) să respecte întotdeauna Legile Jocului în vigoare;

c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA, FRF, AJF astfel cum este definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Comisia de Recurs a FRF astfel cum este definită în statutul  FRF;

d) să îndeplinească întotdeauna obligațiile stabilite prin statutul și regulamentele FRF şi AJF.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, se sancționează, după cum urmează: cu excluderea structurilor sportive care nu își adaptează propriile statute la cerințele AJF până cel târziu la sfîrşitul anului calendaristic în curs sau cu respingerea cererii de afiliere în situația structurilor sportive care solicită afilierea.

 

Articolul 12 – Drepturile membrilor AJF ARAD

 

(1) Membrii afiliaţi la AJF ARAD au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunarea Generală a AJF ARAD şi la Adunările Generale organizate pentru alegerea reprezentanţilor în Comitetul Executiv, pe categorii de membri afiliaţi;

b) să nominalizeze candidaţi pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al AJF ARAD sau pentru orice altă funcţie pentru care alegerea se face de către Adunarea Generală;

c) în cazul cluburilor sportive, să participe la competiţiile naţionale organizate de AJF ARAD, precum şi la competiţiile naţionale de fotbal;

d) să prezinte propuneri Adunării Generale şi Comitetului Executiv în vederea includerii acestora pe ordinea de zi;

e) să participe şi să beneficieze de programele de asistenţă şi dezvoltare elaborate de AJF ARAD;

f) să exercite orice alt drept izvorând din prevederile statutului şi regulamentelor AJF ARAD;

(2) Exercitarea drepturilor menţionate la alin. (1) se face în concordanţă cu prevederile statutului şi regulamentelor AJF ARAD.

 

Articolul 13 – Obligaţiile membrilor AJF ARAD şi garantarea alegerilor libere

 

(1) Membrii afiliaţi la AJF ARAD au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF/FRF/FIFA/UEFA,în orice moment şi să se asigure că acestea sunt,de asemenea,respectate de membrii lor, precum şi “Legile Jocului” elaborate de IFAB şi „Legile jocului pentru FUTSAL”  elaborate de FIFA;

b) să participe la competiţiile municipale organizate de AJF ARAD, precum şi la competiţii zonale si/sau naţionale de fotbal;

c) să respecte principiile de fair-play şi integritate a competiţiilor sportive;

d) să se asigure că jucătorii şi oficialii lor respectă statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF, FRF, FIFA şi UEFA prin inserarea unor clauze obligatorii în contractele încheiate între aceştia şi structurile sportive în cauză;

e) să recunoască jurisdicţia comisiilor cu astfel de atribuţii din cadrul FIFA, UEFA, FRF, si AJF precum şi a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definită aceasta în statutul  FRF;

f) să răspundă solidar cu membrii lor individuali în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor financiare faţă de FIFA, UEFA FRF, si AJF, după caz;

g) să achite integral cotizaţia şi celelalte obligaţii financiare faţă de AJF ARAD în condiţiile şi la termenele stabilite de prevederile statutului şi regulamentelor AJF ARAD;

h) să se abţină de la orice acţiune contrară intereselor AJF ARAD.

i) să respecte toate celelalte obligaţii ce reies din statutul şi din regulamentele FIFA, UEFA, FRF şi  AJF

j) membrii afiliaţi au obligaţia să notifice AJF ARAD în termen de 15 zile şi Ministerul Tineretului şi Sportului pentru cluburi sau Direcţia Judeţeană pentru Sport pentru asociaţii, în termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţată de instanţa judecătorească sau de la data efectuării modificării pentru membrii afiliaţi fără personalitate juridică, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi statutul său, pentru a fi operată în documentele AJF ARAD şi, respectiv, în Registrul sportiv;

k) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor AJF ARAD, Comisiei de Recurs a FRF, pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru.

(2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul alin. 1 al prezentului articol se sancţionează astfel:

–         suspendarea sau excluderea pentru încălcarea obligaţiilor prevazute la literele a,b,c,d,e,h şi i;

–         penalitate sportivă de 2.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la literele f,g si j;

Competența pentru sancționarea acestei abateri disciplinare aparține Comisiei de Disciplină a AJF ARAD, la sesizarea exclusivă a Secretarului General al AJF ARAD.

(3)   Membrii afiliaţi la AJF Arad sunt obligaţi să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere. O prevedere în acest sens trebuie să fie inclusă în statutul propriu al fiecărui membru afiliat. AJF Arad nu va recunoaşte un organ de conducere al unui membru afiliat, inclusiv în cazul în care acesta are un caracter provizoriu, dacă nu a fost desemnat prin alegeri libere.

 

Articolul 14 – Suspendarea

 

(1) Adunarea Generală poate hotărî suspendarea unui membru AJF ARAD, în cazul în care acesta încălcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF ARAD.

(2) Decizia provizorie de suspendare cu efect imediat poate fi adoptată  şi de Comitetul Executiv al AJF ARAD. În acest caz, decizia de suspendare trebuie validată cu ocazia primei Adunări Generale a AJF ARAD, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În cazul în care decizia de suspendare nu este validată, sancţiunea va fi ridicată automat..

(3) Pe întrega perioadă de suspendare, membrul AJF ARAD va pierde orice drept prevăzut de prezentul Statut. În cazul unei suspendări de orice natură, membrul respectiv îşi pierde dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a AJF ARAD, iar reprezentanţii acestuia nu pot fi aleşi sau nominalizaţi.

(4) Ceilalţi membri nu pot menţine legături de natură sportivă cu un membru suspendat. Competenţa pentru sancţionarea unor astfel de abateri disciplinare aparţine Comisiei de Disciplină a AJF ARAD.

 

Articolul 15 – Încetarea calităţii de membru al AJF ARAD

 

(1) Calitatea de membru afiliat al AJF ARAD încetează prin:

a)   retragere;

b)  excludere;

c)  dizolvare;

d)  dezafiliere;

e)  dizolvarea AJF ARAD;

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF ARAD se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv.

(3 ) Membrii afiliaţi ai AJF ARAD, care îşi pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al AJF ARAD .

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF ARAD până la pierderea calităţii de membru.În caz contrar,ulterior pierderii calitaţii de membru,asociaţii/acţionarii membrului respectiv nu vor mai putea deţine calitatea de asociat/acţionar în structuri sportive afiliate la AJF ARAD.Prin excepţie,aceştia vor putea deţine calitatea de asociat/acţionar în structuri sportive afiliate,în cazul achitarii obligatiilor financiate restante către AJF ARAD.

 

Articolul 16 – Retragerea

(1) Un membru se poate retrage din AJF ARAD, decizia intrând în vigoare la sfârşitul anului calendaristic. Notificarea de retragere trebuie să fie înregistrată la secretariatul general al AJF ARAD, cel mai târziu cu 6 luni înaintea sfârşitului anului calendaristic. Odată cu notificarea, se va depune la secretariatul general şi o copie a hotărârii de retragere adoptată de Adunarea Generală a membrului afiliat.

(2) Un membru afiliat al AJF ARAD care şi-a depus cererea de retragere nu este exonerat de datoria de a-şi achita toate obligaţiile financiare faţă de AJF ARAD şi faţă de ceilalţi membri ai acesteia.

 

Articolul 17 – Excluderea

(1) Adunarea Generală poate să excludă un membru în următoarele situaţii:

a) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare faţă de AJF ARAD;

b) dacă încalcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF ARAD;

c) dacă i-a fost revocată recunoaşterea ca structură sportivă şi, în condiţiile legii, a fost radiat din Registrul sportiv.

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF ARAD se aprobă de catre Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv. Din momentul adoptarii Hotărârii Comitetului Executiv cu privire la propunerea de excludere a unui membru şi până la data Hotararii primei Adunari Generale, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 2, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu măsura de suspendare a membrului afiliat în cauză.

(3) Excluderea unui membru afiliat al AJF ARAD se hotărăşte numai cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF ARAD până la pierderea calităţii de membru.

 

Articolul 18 – Dizolvarea membrului AJF ARAD

 

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile Statutului propriu.

(2) Împuternicitul desemnat de Adunarea Generală are obligaţia să transmită Comitetului Executiv al AJF, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrului afiliat, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde de drept calitatea de membru al AJF ARAD.

(4) Comitetul Executiv va informa Adunarea Generală a AJF ARAD, la proxima sa întrunire, cu privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv.

 

Articolul 19 – Dezafilierea – dezafilierea provizorie____________________________

 

(1) Dezafilierea reprezintă o modalitate de încetare a calităţii de membru al AJF Arad.

(2) Sunt dezafiliate definitiv de drept;

a) cluburile retrase sau excluse din cadrul competiţiilor organizate de AJF Arad,

b) cluburile cu activitate exclusivă de copii şi juniori, cluburile de fotbal feminin şi cluburile de fotbal în sală retrase sau excluse din cadrul competiţiilor organizate de AJF Arad,

c)  cluburile care nu îşi exercită dreptul de a se înscrie în campionatele organizate de AJF Arad.

(3) Ca urmare a dezafilierii, contractele încheiate între club şi jucatori rămân valabile. Acestea pot înceta în condiţiile prevazute de lege, de regulamentele AJF Arad şi de înţelegerea părţilor, potrivit respectivelor contracte.

(4) Comitetul Executiv poate hotărâ cu titlu provizoriu, dezafilierea, urmând ca această hotătâre să fie validată în cadrul primei Adunări Generale, dar nu mai tâtziu de 1 an de la data adoptării hotărârii de către Comitetul Executiv. În caz contrar, dezafilierea este validată de drept.

(5) Structura sportivă dezafiliată provizoriu nu are nici un drept prevăzut de prezentul Statut.

 

Articolul 20 – Organismele membrilor afiliaţi

 

(1) Organismele unui membru afiliat pot fi alese în cadrul respectivei structuri sportive. Statutul unui membru va conţine prevederi referitoare la o procedură care să garanteze o totală independenţă a alegerii.

(2) Orice organism al unui membru care nu a fost ales conform paragrafului (1) nu va fi recunoscut de AJF.

(3) Deciziile adoptate de organismele care nu au fost alese conform paragrafului (1) nu vor fi recunoscute de AJF ARAD.

(4) Nicio persoană fizică sau juridică (inclusiv societăţi de tip holding şi filiale) nu poate exercita control asupra mai multor cluburi sau grupări de cluburi, atunci când integritatea unui meci de fotbal sau a unei competiţii poate fi afectată.

(5) Toţi membrii afiliati la AJF Arad trebuie să fie subordonaţi şi recunoscuţi de AJF Arad.Statutul AJF Arad defineşte domeniul de competenţă,drepturile şi obligaţiile acestora.Statutul şi regulamentele acestora trebuie să fie aprobate de Comitetul Executiv al AJF Arad.Cluburile şi Asociaţile afiliate la AJF Arad trebuie să aibă capacitatea de a lua decizii cu privire la toate aspectele legate de calitatea de membru,independent de alte organisme externe.Această obligaţie este valabilă indiferent de forma juridică a acestora.

(6) Protejarea integritaţii sportive a tuturor competiţiilor organizate de AJF Arad constituie un obiect de o importanţă fundamentală.În acest scop AJF Arad îşi rezervă dreptul de a interveni şi de a lua măsurile adegvate în orice situaţie în care se dovedeşte că aceeaşi persoană fizică sau juridică se găseşte în poziţia de a influienţa managementul,administrarea şi/sau performanţa sportivă a mai multor cluburi afiliate la AJF Arad.

(7) Pentru protejarea integrităţii sportive a competiţiilor,un club/asociaţie afiliată nu are dreptul ca direct sau indirect:

a)  să deţină acţiuni sau părţi sociale în alt club/asociaţie;

b)  să fie membru al altui club/asociaţie;

c) să fie implicat în orice fel sau să exercite orice funcţie în managementul, administrarea şi/sau performanţa sportivă a altui club.

(8) Cluburile şi oficialii acestora trebuie să se comformeze următoarelor reguli:

a) un acţionar la un club organizat ca societate sportivă pe acţiuni nu are dreptul de a fi acţionar sau de a deţine orice funcţie/calitate în cadrul unui alt club.

b) nicio persoană fizică sau juridică nu poate controla sau influienţa mai mult de un club,un asfel de control sau influienţă însemnînd:

–  deţinerea majorităţii drepturilor de vot a acţionarilor;

– dreptul de a numi şi demite majoritatea membrilor organelor administrative,de conducere sau contro lale clubului respectiv;

– capacitatea de a exercita prin orce mijloace o influienţă decisivă asupra hotărârilor clubului.

(9) În vederea asigurării integrităţii competiţiilor ,arbitrii,agenţii de jucători/intermediarii şi antrenorii nu pot cumula aceste funcţii.

(10) Cluburile sunt obligate să informeze de îndată FRF/AJF Arad cu privire la orice procedură în materie penală desfăşurată de autorităţile statului înpotriva oficial sau jucător al cluburilor respective în legătură cu faptele de corupţie

(11) Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi Regulamentul disciplinar.

 

Articolul 21 – Preşedinte de onoare şi membru de onoare

 

(1) La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generală a AJF ARAD poate acorda titlul de „Preşedinte de onoare al AJF ARAD” sau “Membru de onoare al AJF ARAD” unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea fotbalistică.

(2) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală şi pot lua parte la dezbateri, dar nu au drept de vot.

(3) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot beneficia de drepturi şi facilităţi viagere. Comitetul Executiv va stabili tipul şi cuantumul acestor drepturi şi facilităţi precum şi persoanele care vor beneficia de ele.

 

 

 

CAPITOLUL III

 

ORGANIZARE

 

 

Articolul 22 – Organele AJF ARAD

 

Organele AJF ARAD sunt: Adunarea Generală, Comitetul Executiv, Comitetul de Urgenţă, Preşedintele AJF ARAD. Secretarul General AJF ARAD.

(1) Adunarea Generală este organul suprem şi legislativ  al AJF ARAD.

(2) Comitetul Executiv este organul executiv al AJF ARAD.

(3) Comitetul de urgenţă  este organul care soluţionează problemele ce necesită luarea unor decizii imediate între şedinţele Comitetului Executiv.

(4) Preşedintele este organul de conducere al AJF ARAD,care reprezintă legal AJF ARAD,are drept de semnătură în numele AJF ARAD si conduce întreaga activitate economică,administrativă şi organizatorică a AJF ARAD.

(5) Secretarul General este organul executiv care reprezintă şi angajează legal AJF ARAD, ca urmare a delegării de competenţă de către Preşedinte.

(6) Comisia de cenzori este organ de control financiar intern al AJF ARAD.

(7) Comisiile sunt organisme de specialitate ale  AJF ARAD.

(8) Organele de conducere ale AJF ARAD pot fi stabilite prin alegere, printr-o procedură independentă de orice intervenţie şi influenţă politică. AJF ARAD îşi administrează activitatea în mod independent, fără nicio influenţă din partea terţilor.

(9) Comisiile AJF ARAD sunt: comisii permanente, comisii permanente-autonome şi comisii cu atribuţii jurisdicţionale.

(10) Comisiile permanente-autonome şi comisiile cu atribuţii jurisdicţionale sunt independente în procesul de luare a deciziilor. Membrilor Comisiilor le este interzisă participarea la soluţionarea cauzelor în situaţia în care există un conflict de interese sau riscul unui asemenea conflict.

 

 

 

 

 

 

A. ADUNAREA GENERALĂ

 

Articolul 23 – Periodicitate

 

(1) Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.

(2) Adunarea Generală ordinară se desfăşoară anual.

(3) Adunarea Generală extraordinară se convoacă oricând este necesar.

 

Articolul 24 – Componenţa Adunări Generale,voturi, delegaţi

 

(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi menţionaţi în continuare, care au drept de vot egal, astfel:

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga IV;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a V-a

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a-VI-a;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal feminin participant la campionatele judeţene de fotbal feminin;( dacă este cazul )

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de copii şi  juniori participant la campionatele judeţene de fotbal pentru juniori;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal în sală participant la campionatele judeţene de fotbal în sală;( dacă este cazul )

(2) Cluburile afiliate atât la AJF ARAD cât şi la FRF au drept de vot în conformitate cu prevederile alin. 1.

(3) Numai delegaţii prezenţi au drept de vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este permis.

(4) Membrii afiliaţi pot desemna ca delega la Adunarea Generală a AJF ARAD doar o persoană dintre cele menţionate în cererile de înscriere în competiţii ce se depun la AJF ARAD la începutul fiecărui an competiţional.

(5) Un delegat nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat.

(6) Pe timpul  mandatului lor, membrii Comitetului Executiv nu vor putea reprezenta ca delegaţi clubul din care fac parte şi nu au drept de vot în Adunarea Generală. De asemenea, membrii Comisiilor cu atributii jurisdictionale, pe toata durata mandatului lor, nu vor putea reprezenta ca delegati nici unul dintre membrii afiliati si nu au drept de vot la Adunarea Generala.

(7) Membrii afiliaţi nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală decît de o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte,vicepreşedinte,secretar sau funcţii echivalente) şi numele acesteia a fost comunicat în documentele transmise către AJF ARAD, cum ar fi: cerere de afiliere,cerere de înscriere în competiţii, altele asemenea.

(8)Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu o împuternicire scrisă,emisă de către respectivul membru afiliat,precum şi cu un act de identitate.

(9)În cazul cluburilor/asociaţilor cu echipe participante în mai multe campionate de nivel judeţean, acestea au drept de vot la Adunarea Generală a AJF ARAD cu un singur delegat. Cluburile/asociaţile cu echipe participante în mai multe campionate judetene au drept de participare şi de vot cu un delegate la Adunările Generale ale cluburilor din respectiva categorie competiţională,organizate pentru desemnarea reprezentantului lor ca membru în Comitetul Executiv.

 

Articolul 25 – Ordinea de zi a Adunării Generale

 

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se stabileşte de Comitetul Executiv şi va cuprinde, după caz:

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) alocuţiunea preşedintelui AJF ARAD;

d) desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

e) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care  a fost făcut prin stenogramă;

f) prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF ARAD;

g) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

i)  prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

j) examinarea şi aprobarea propunerilor de modificare a Statutului AJF ARAD.

k) afilierea, dezafilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor AJF ARAD, după caz;

l) alegerea preşedintelui asociaţiei, alegerea vicepreşedinţilor,a membrilor Comitetului Executiv, alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori.

m) alte propuneri ale membrilor AJF sau ale membrilor  Comitetului Executiv al AJF ARAD.

(2) Membrii AJF ARAD pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris secretarului general al AJF, cu 30  de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

(3) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat convocarea ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

 

Articolul 26 – Convocarea Adunării Generale Ordinare

 

(1) Secretariatul General va notifica in scris cu cel putin 90 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generala, toti membrii afiliati, cu privire la posibilitatea acestora ca în termen de 30 zile să inainteze propunerile in vederea includerii acestora pe ordinea de zi.

(2)Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Comitetul Executiv şi va fi transmisă în scris membrilor afiliaţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data când urmează să se desfăşoare.

(3) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale. De asemenea, se vor transmite membrilor afiliaţi: Raportul Comitetului Executiv privind activitatea desfăşurată în anul precedent, Bilanţul contabil pe anul precedent, Raportul Comisiei de cenzori (în sinteză), Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul care urmează.

(4) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri  pentru modificarea/completarea Statutului, textul integral al acestora se va transmite membrilor afiliaţi.

 

Articolul 27 – Convocarea Adunării Generale Extraordinare

 

(1) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată oricând de Comitetul Executiv prin hotărârea majorităţii simple a acestuia.

(2) Comitetul Executiv trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 1/3 din membrii AJF, fac o asemenea solicitare în scris. Solicitarea trebuie să menţioneze motivul pentru care este cerută convocarea Adunării Generale Extraordinare şi se depune la secretariatul general al AJF ARAD.

(3) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 30 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu convocarea acesteia.

(4) În cazul în care,în urma solicitării primite conform prevederilor alin.(2) de mai sus, Comitetul Executiv nu convoacă o Adunare Generală extraordinară, membrii AJF Arad care au solicitat convocarea acesteia pot convoca ei înşişi Adunarea Generală. În ultima instanţă, membrii AJF pot solicita sprijinul FRF. Membrii AJF trebuie să primească o notificare cu privire la locul, data şi ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfaşurării Adunării Generale extraordinare.

(5) În cazul în care Adunarea Generală extraordinară este convocată la iniţiativa Comitetului Executiv, acesta trebuie să elaboreze ordinea de zi. Dacă Adunarea Generală extraordinară este convocată la cererea membrilor AJF, ordinea de zi trebuie să conţină problemele ridicate de respectivi membri. Ordinea de zi a Adunări Generale extraordinare nu poate fi modificată ulterior notificării acesteia membrilor AJF.

 

Articolul 28 – Cvorum

 

(1) Adunarea Generală a AJF ARAD este statutar constituită şi poate lua decizii valabile în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi să participe la aceasta.

(2) Dacă nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. 1 în termen de cel mult două ore de la deschiderea lucrărilor, Adunarea Generală a AJF ARAD se va desfăşura în ziua următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. În aceast caz, adunarea se va desfăşura şi va putea lua decizii valabile indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi, cu excepţia situaţiilor în care pe ordinea de zi se află unul din următoarele puncte:

a) modificări ale Statutului AJF ARAD;

b) alegerea sau revocarea preşedintelui AJF ARAD;

c) excluderea unui membru afiliat;

d) dizolvarea AJF ARAD.

 

Articolul 29 – Proceduri premergătoare şi desfăşurare a Adunării Generale_______

 

(1) Înaintea începerii lucrărilor Adunării Generale,se verifică şi se stabilesc:

a) prezenţa delegaţilor cu împuterniciri scrise din partea membrilor afiliaţi – verificarea prezenţei se face de către Secretarul General AJF.

b) persoanele care vor întocmi procesul verbal oficial sau îl vor verifica în cazul în care acesta va fi redactat sub formă de stenogramă –  desemnarea acestora se face prin vot deschis al delegaţilor participanţi la Adunarea Generală.

c) alegerea unui număr adecvat de scrutători pentru numărarea voturilor şi distribuirea buletinelor de vot pentru alegeri. Comitetul Executiv poate decide folosirea unui echipament electronic pentru determinarea rezultatului final al votului.

d) după caz, componenţa comisiei de validare a votului – desemnarea membrilor acesteia se face prin vot deschis al delegaţilor participanţi la Adunarea Generală.

(2) În principiu, Adunarea Generală a AJF Arad este publică, accesul fiind permis pe bază de invitaţii. Adunarea Generală poate decide ca lucrările sale să aibă caracter secret.

(3) Lucrările Adunării Generale sunt prezidate de către Preşedintele AJF. Dacă Preşedintele AJF nu participă la lucrările Adunării Generale, aceasta este prezidată de către Secretarul General. Dacă niciunul dinte aceştea nu pot participa, atunci Adunarea Generală alege un membru al Comitetului Executiv care să conducă şedinţa.

(4) Prezidiul Adunării Generale este format din Preşedintele AJF, Secretarul General al AJF,vicepreşedinţii AJF şi membrii Comitetului Executiv.

(5) Preşedintele AJF trebuie să se asigure că toate prevederile statutare şi regulile de procedură sunt respectate. Preşedintele AJF deschide, conduce şi închide lucrările Adunării Generale. El întocmeşte lista vorbitorilor înscrişi şi acordă cuvântul în ordinea înscrierii pe listă.

(6) Preşedintele AJF asigură ordinea Adunării Generale. În acest scop, Preşedintele AJF poate adopta următoarele măsuri împotriva participanţilor care perturbă buna desfăşurare a lucrărilor:

a)  chemare la ordine;

b)  avertisment;

c)  excludere din sală.

(7)  În deschiderea lucrărilor Adunării Generale, Preşedintele AJF comunică situaţia prezenţei delegaţilor cu drept de vot.

(8)  Dreptul de a lua cuvântul se acordă în ordinea înscrierii la cuvânt. Vorbitorii nu pot lua cuvântul înainte de a opţine permisiunea Preşedintelui AJF.

(9)  Un vorbitor nu poate interveni pentru a doua oară pe aceeaşi temă înainte ca toţi vorbitorii înscrişi la cuvânt să-şi fi încheiat intervenţia.

(10)  Preşedintele AJF poare stabili un timp limită pentru fiecare vorbitor.

 

Articolul 30 – Hotărârile Adunării Generale a AJF ARAD

 

(1)   Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate (jumătate plus unu) a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. 1, este necesară o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi, pentru adoptarea urmatoarelor decizii:

– modificări şi completări la Statut;

– excluderea unor membri afiliaţi;

– schimbarea sediului AJF ARAD în altă localitate.

– schimbarea scopului AJF ARAD;

– dizolvarea AJF ARAD;

(3) Se vor putea adopta hotărâri şi cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate), dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situaţie, abţinerile de la vot nu sunt numărate. Dacă se realizează egalitate de voturi, se reia procedura de votare până la obţinerea majorităţii simple.

(4) Face excepţie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 29, alin. 2 din prezentul Statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte majoritatea absolută a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

(6) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.

(7) Hotărârile Adunării Generale se certifică prin semnătura preşedintelui AJF ARAD şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate. În cazuri speciale, Adunarea Generală poate stabili o altă dată pentru intrarea în vigoare a  hotărârilor.

(8) Hotărârile Adunării Generale de modificare a statutului AJF ARAD intră în vigoare după înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei competente teritorial.

(9) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii  şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(10) Hotărârile Adunării Generale  contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai întâi unei proceduri arbitrale, in fata unui arbitru ( mediator ) independent si impartial agreeat de ambele parti. In situatia in care nu se ajunge la un acord cu privire la numirea unui arbitru ( mediator), partile isi vor desemna fiecare cate un arbitru, urmand ca cei doi sa aleaga un presedinte al completului arbitral in conformitate cu prevederile Codului TAS.

(11) Hotărîrile Adunării Generale se publică pe site-ul oficial AJF ARAD, cu excepţia hotătîrilor cu caracter confidenţial.Caracterul public sau confidenţial al hotărîrilor este stabilit de către Adunarea Generală a AJF ARAD.

 

Articolul 31 – Procesele-verbale__________________________________________

 

Dezbaterile Adunării Generale sunt înregistrate pe suport electonic.

Secretarul General supraveghează elaborarea proceselor verbale.

Procesele verbale sunt verificate de către membrii desemnaţi de Adunarea Generală.

Procesele verbale se comunică membrilor afiliaţi în termen de 30 de zile de la data desfăşurării Adunării Generale

 

Articolul 32 – Atribuţiile Adunării Generale la AJF ARAD

 

(1) Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a AJF ARAD.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă Statutul AJF ARAD, modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea  actului constitutiv al asociaţiei;

b) aprobă programele strategice privind activitatea fotbalistică din judeţul ARAD , elaborate pe perioade de patru ani (între două adunări generale de alegeri);

c) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei;

d) alege şi revocă  preşedintele asociaţiei, confirmă validitatea adunărilor de alegeri desfăşurate pentru desemnarea membrilor Comitetului Executiv;

e) revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Executiv când faptele lor pun în pericol interesele asociaaţiei;

f) alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de cenzori şi aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a acesteia;

g) aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv, precum şi raportul Comisiei de Cenzori;

h) decide asupra afilierii, suspendării şi excluderii membrilor asociaţiei, potrivit prevederilor prezentului Statut;

i) decide în legătură cu transferarea sediului AJF ARAD în altă localitate;

j) aprobă emblema AJF ARAD, precum şi modificarea acesteia;

k) hotărăşte în legătură cu dizolvarea asociaţiei şi lichidarea patrimoniului, conform legii;

l) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.

 

B. COMITETUL EXECUTIV

 

Articolul 33 – Alcătuirea Comitetului Executiv

 

(1) Comitetul Executiv este compus din 8-10 membri, după cum urmează:

a) preşedintele AJF ARAD – preşedinte al Comitetului Executiv;

b) 2 vicepreşedinţi aleşi de Adunarea Generală din rândul membrilor afiliaţi, – vicepreşedinţi ai Comitetului Executiv;

c)   5 membri, după cum urmează:

– un  reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-IV-a

-un  reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-V-a

– un  reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-VI-a

– un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele judeţene;

– un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal în sală participante la campionatele judeţene ( daca este cazul );

–  un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de fotbal feminin participante la campionatele judeţene ( daca este cazul );

– preşedintele Comisiei judeţene a Arbitrilor

Vicepreşedinţii Comitetului Executiv sunt desemnaţi prin alegeri de Adunarea Generală din rîndul preşedinţilor de cluburi/asociaţii sportive afiliate la AJF ARAD.Mandatul acestora este de 4 ani, cu condiţia ca în perioada respectivă să deţina fără întrerupere funcţia de preşedinte de club/asociaţie.

Membrii Comitetului Executiv sunt desemnaţi prin alegeri de către Adunarea Generală din rîndul preşedinţilor cluburilor/asociaţilor sportive din Liga a IV a, a V a, a VI a, cu activitate exclusivă de copii şi juniori, (fotbal în sală,fotbal feminin dacă este cazul) participante la campionatele judeţene. Mandatul acestora este de 4 ani, cu condiţia să deţină fără întrerupere funcţia de preşedinte de club/asociaţie sportivă.

(2) Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Comitetului Executiv îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţile ca urmare a pierderii calitaţii de bază pentru care au fost desemnaţi în Comitetul Executiv, ei vor fi înlocuiţi în maxim 30 de zile de la data cînd respectivele funcţii au devenit vacante, conform prevederilor prezentului statut. Noii membri ai Comitetului Executiv vor fi desemnaţi în aceleaşi condiţii şi pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de mandate neîndeplinite de către membrii înlocuiţi.

(3) Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi.

(4) La toate reuniunile Comitetului Executiv participă, fără drept de vot, directorul economic/trezorierul şi secretarul general.

(5) Dacă preşedintele AJF ARAD îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Executiv, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou preşedinte, conform prevederilor prezentului Statut.

(6) Dosarele de candidatură trebuie trimise secretariatului general al AJF ARAD cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei la care a fost convocată Adunarea Generală. Lista oficială cu candidaţi trebuie comunicată membrilor AJF ARAD, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia va fi ales Comitetul Executiv.

 

Articolul 34 –  Organizarea Comitetului Executiv

 

(1) De regulă, Comitetul Executiv se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul Executiv este statutar constituit şi poate adopta hotărâri în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(3)Preşedintele convoacă şedinţele Comitetului Executiv. În cazul în care majoritatea membrilor Comitetului Executiv solicită convocarea unei şedinţe, Preşedintele are obligaţia de a convoca şedinţa în termen de 30 de zile. Preşedintele redactează ordinea de zi. Fiecare membru al Comitetului Executiv poate propune teme care urmează să fie incluse pe ordinea de zi. Membrii Comitetului Executiv vor transmite chestiunile pe care doresc să le includă pe ordinea de zi secretarului general, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţă

(4) Ordinea de zi şi materialele care se dezbat  în şedinţele Comitetului Executiv se transmit membrilor acestuia cu cel puţin 2 zile înainte de data şedinţei.

(4) La fiecare şedinţă a Comitetului Executiv, problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, se consemnează prin proces-verbal sau stenogramă. Procesul – verbal sau textul redactat al stenogramei, semnate de secretarul general pentru conformitate, stau la baza redactării hotărârii adoptate în şedinţa respectivă, care se semnează de toţi membrii prezenţi.

(5) Sedinţele Comitetului Executiv nu sunt publice. La şedinţele Comitetului Executiv pot fi invitaţi: membri ai comisiilor AJF ARAD, angajaţi ai AJF ARAD, specialişti în diverse domenii.

 

Articolul 35 – Adoptarea Deciziilor

 

(1) Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de catre membrii prezenti ai Comitetului Executiv. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.

(2) Decizia Comitetului Executiv de suspendare provizorie a unui membru afiliat se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor tuturor membrilor săi.

(3) Hotărârile Comitetului Executiv intră în vigoare imediat cu excepţia cazului în care Comitetul Executiv prevede altfel.

(4) Fiecare membru al Comitetului Executiv are dreptul la un singur vot .

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Comitetului Executiv prezenţi la şedinţa respectivă.

(6) Votul prin corespondenţă, împuternicire (procură) sau orice alte mijloace nu este permis.

(7) În mod excepţional, deciziile cu privire la punerea în executare a hotărârilor arbitrale pronunţate de Comisia de Recurs a FRF se adoptă prin consens, fără a fi necesară prezenţa membrilor Comitetului Executiv. În această situaţie, procedura se poate desfăşura prin comunicări efectuate prin poştă sau fax.

(8) Hotărârea Comitetului Executiv va fi semnată de toţi membri prezenţi la şedinţă.

(9) Hotărârile Comitetului Executiv contrar legi sau dispoziţiilor cuprinse în statutul şi regulamentele AJF Arad pot fi atacate în justiţie de ori care  dintre membrii care nu au luat parte la şedinţa Comitetului Executiv sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă,în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Orice litigiu cu privire la Hotărârile Comitetului Executiv va fi supus mai întâi unei proceduri arbitrare,in faţa unui arbitru independent şi imparţial agreeat de ambele părţi.În situaţia în care nu se ajunge la un acord cu privire la numirea unui arbitru,părţileîşi vor desemna fiecare câte un arbitru,urmândca cei doi să aleagă un preşedinte al completului arbitral în cinformitate cu prevederile codului TAS. De asemenea ,membrul AJF Arad,nemulţumit de o hotărâre a Adunării Generale se poate adresa FRF /TAS.

(10) Hotărârile Comitetului Executiv vor fi publicate pe siteul oficial al AJF ARAD, cu excepţia hotărârilor cu caracter confidenţial. Caracterul public sau confidenţial al hotărârilor este stabilit de catre Secretarul General al AJF ARAD.

 

Articolul 36 – Atribuţiile Comitetului Executiv

 

(1) Comitetul Executiv este organul de conducere permanent al AJF ARAD. Comitetul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

Comitetul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

(2) Comitetul Executiv poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

(3) Principalele atribuţii ale Comitetului Executiv sunt:

a) aprobă Regulamente şi alte acte normative privind activitatea fotbalistică din judeţul ARAD, cu excepţia celor din competenţa Adunării Generale;

b) aprobă calendarul acţiunilor sportive judeţene de fotbal, cu respectarea calendarului competiţional al FRF;

c) aprobă sistemul competiţional judeţean pentru Liga a lV-a, aV-a, aVl –a( fotbal în 11-masculin), precum şi modificările acestuia; sistemul competiţional pentru fotbal feminin, fotbal în sală şi juniori.

d) aprobă clasamentele finale ale competiţiilor judeţene de fotbal;

e) propune spre aprobare adunării generale cuantumul cotizaţiei anuale de membru afiliat al AJF ARAD şi stabileşte cuantumul taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea fotbalistică;

f) ia decizii în legătură cu afilierea provizorie, suspendarea provizorie sau excluderea membrilor AJF ARAD şi le supune aprobării Adunării Generale şi informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire cu privire la retragerea unui membru din AJF ARAD;

g) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor AJF ARAD, precum şi suspendarea sau eliberarea din funcţie a membrilor respectivelor comisii;

h) aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a antrenorilor principali ai selecţionatelor judeţene/municipale, programele de pregătire şi participarea la jocurile naţionale oficiale şi amicale, precum şi cheltuielile ocazionate de acestea;

i) aprobă organigrama şi statul de funcţii ale AJF ARAD, nivelul de salarizare a funcţiilor, normele financiare privind deplasarea persoanelor delegate în ţară şi străinătate;

j) aprobă salarizarea preşedintelui AJF ARAD;

k) aprobă programe de dezvoltare a bazei materiale a AJF ARAD;

l) elaborează şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale asociaţiei;

m) aprobă convenţiile încheiate între AJF ARAD şi alte persoane juridice;

n) dispune programe şi tematici de control asupra activităţii structurilor sportive afiliate;

o) poate suspenda, până la proxima Adunare Generală, un membru al său sau al Comisiei de cenzori, dacă se face vinovat de încălcarea flagrantă a îndatoririlor sale sau dacă a devenit nedemn pentru funcţia respectivă; deciziile Comitetului Executiv în astfel de cazuri se iau cu majoritatea absolută a tuturor membrilor săi; persoana în cauză se va abţine de la vot;

p) aprobă lista observatorilor oficiali(observatori de joc şi observatori de arbitri)

r)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

 

Articolul 37 – Comitetul de urgenţă

 

(1) Comitetul de urgenţă  este alcătuit din preşedinte şi cei doi vicepreşedinţii AJF ARAD.

(2) Comitetul de urgenţă decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a AJFARAD care necesită o rezolvare imediată între şedinţele Comitetului Executiv.

(3) Comitetul de urgenţă se întruneşte, în şedinţe convocate de preşedinte, ori de câte ori este necesar.

(4) Comitetul de urgenţă adoptă decizii cu votul a cel puţin doi membri. Deciziile pot fi luate prin consultare telefonică, ocazie cu care va fi întocmită o notă telefonică.

(5) Deciziile Comitetului de Urgenţă intră în vigoare imediat. Preşedintele transmite imediat o notificare membrilor Comitetului Executiv cu privire la deciziile adoptate de Comitetul de Urgenţă. Toate deciziile adoptate de Comitetul de Urgenţă trebuie aprobate de Comitetul Executiv, la prima şedinţă

(6) Hotărârile Comitetului de Urgenţă vor fi publicate pe site-ul oficial al AJF ARAD. Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de comunicare oficială faţă de orice persoană interesată.

 

C. PREȘEDINTELE

Articolul 38 – Alegerea şi mandatul preşedintelui

 

(1) Preşedintele AJF ARAD este ales de Adunarea Generală  a AJF ARAD. Mandatul preşedintelui începe la sfârşitul Adunării Generale electorale şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale electorale.

(2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, preşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF ARAD trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă,respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

d) nu au suferit condamnări penale privative de libertate, în acest scop candidaţii au obligaţia de a depune cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile anterior depunerii;

e) a îndeplinit un rol activ în cadrul fotbalului asociaţie cel puţin 2 ani în ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca şi candidat. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar.

f) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/ AJF ARAD

g) vârsta maximă 65 de ani.

h) să facă dovada propunerii scrise din partea a cel puţin 5 membri afiliaţi.

(4) Pentru alegerea Preşedintelui AJF ARAD, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi,un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Preşedinte al AJF ARAD. Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF ARAD, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.

(5) Pentru alegerea preşedintelui asociaţiei este necesară obţinerea majorităţii absolute (jumătate plus unu) a voturilor exprimate şi validate.

( 6) În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(7) Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei.

În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

(8)După al doilea tur de scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor), va fi declarat ales candidatul care obţine majoritatea simplă (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate şi validate). În cazul egalităţii numărului de voturi, scrutinul se repetă.

(9) Preşedintele AJF ARAD,pe perioada mandatului,nu poate deţine o altă funcţie în cadrul unei structuri sportive afiliate la FRF/AJF ARAD.

 

Articolul 39 – Atribuţiile Preşedintelui

 

(1) Preşedintele reprezintă şi angajează legal AJF ARAD .

(2) Preşedintele reprezintă legal AJF ARAD şi are drept de semnătură în numele AJF. Comitetul Executiv poate stabili reguli interne de organizare, privind semnătura colectivă, în special în cazul absenţei preşedintele şi privind toate activităţile importante ale AJF ARAD.

(3) Preşedintele asociaţiei prezidează toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului de urgenţă.

(4) Preşedintele verifică aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi regulamentelor în vigoare în întreaga activitate a asociaţiei.

(5) Preşedintele verifică aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii fotbalistice stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului, regulamentelor şi hotărârilor AJF.

(6)  Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoanele care urmează să ocupe funcţia de Director Economic/Trezorier şi Secretar General. Preşedintele numeşte preşedintele Comisiei judeţene de arbitri. Preşedintele asociaţiei este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către Adunarea Generală şi/sau Comitetul Executiv, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.

(7) Preşedintele poate delega atribuţiile sale unor persoane cu funcţii executive din cadrul asociaţiei

(8) Dacă preşedintele este absent înlocuitorul său de drept va fi unul dintre vicepreşedinţi, pe care preşedintele  îl desemnează în acest scop.

 

Articolul 40 – Alegerea şi mandatul vicepreşedinţilor___________________________

 

1)Vicepreşedinţii AJF ARAD sunt aleşi de Adunarea Generală a AJF ARAD. Mandatul vicepreşedinţilor începe la sfârşitul Adunări Generale de alegeri şi de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunari Generale de alegeri.

2) Dacă alegerile au loc după îndeplinirea termenului de 4 ani, vicepreşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile pînă la încheierea procesului electoral.

3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF ARAD trebuie să îndeplinească cumulativ,următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa.

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România.

c) să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

d) să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate, indiferent de modalitarea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de depunerii dosarului de candidatură.

e)  să nu fi depăşit vîrsta de 65 ani.

f) să facă dovada că au îndeplinit o funcţie de conducere cel puţin 2 ani în ultimii 5 ani anterior datei la care este propus ca şi candidat, pînă la data alegerilor – preşedinte club/asociaţie indiferent de nivelul de competiţie. Dovada îndepliniri acestei condiţii se face cu o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată la notar.

g) Nu au fost declarate persoană non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF ARAD.

h) să facă dovada propunerii scrise din partea a cel puţin 5 membrii afiliaţi.

4) Pentru alegerea Vicepreşedintelui AJF ARAD, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi.Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de Vicepreşedinte al AJF ARAD.Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF ARAD,cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri.

5) Pentru alegerea Vicepreşedintelui AJF ARAD este necesară opţinerea majorităţii voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

6) În situaţia în care,dupa primul tur de scrutin, nici un candidat nu opţine majoritate absolută,se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

7)  Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au opţinut un număr egal de voturi,superior celui realizat de candidatul imediat următor,scrutinul va avea loc între ei.În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au opţinut un număr egal de voturi,scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

 

Articolul 41 – Directorul Economic/Trezorier

 

(1) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoana care urmează să ocupe funcţia de Director Economic/Trezorier.

(2) Directorul economic/Trezorierul are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă şi angajează legal AJF ARAD, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF ARAD;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului de urgenţă;

c) organizează şi conduce activitatea economica curentă a asociaţiei;

d) elaborează raportul  anual de activitate  financiară al AJF ARAD, în colaborare cu secretarul general;

e) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale asociaţiei;

 

Articolul 42 – Secretarul General

 

(1) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoana care urmează să ocupe funcţia de Secretar General.

(2) Secretarul general are următoarele atribuţii:

a) reprezintă şi angajează legal AJF ARAD, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF ARAD;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului de urgenţă;

c) coordonează activitatea administrativă a comisiilor AJF ARAD;

d) asigură buna desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale, Comitetului Executiv şi a Comitetului de urgenţă;

e) sesizează comisiile AJF ARAD cu privire la săvârşirea unor fapte care aduc atingere intereselor şi imaginii AJF ARAD.

f) elaborează raportul privind activitatea Comitetului Executiv şi a Comitetului de Urgenţă ale AJF ARAD.

D. COMISIA DE CENZORI

 

Articolul 43 – Componenţă şi atribuţii

 

(1) Controlul financiar intern al AJF ARAD este asigurat de o comisie formată din trei cenzori aleşi de Adunarea Generală, dintre care, obligatoriu, un cenzor trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani. Ei pot fi realeşi.

(3) Membrii Comitetului Executiv  nu pot fi cenzori.

(4) În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul AJF ARAD;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă (în sinteză) adunării generale;

c) poate participa, prin preşedintele său, la şedinţele Comitetului Executiv, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

E. COMISIILE AJF ARAD

 

Articolul 44 – Comisii judeţene

 

Comisiile judeţene sunt:

a) Comisia tehnică – analizează aspectele de bază referitoare la antrenament şi la dezvoltare tehnică;

b) Comisia de copii şi juniori – analizează principalele aspecte ale activităţii fotbalistice de copii şi juniori şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

c) Comisia de fotbal în sală – analizează principalele aspecte ale activităţii de FUTSAL şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu ( dacă este cazul);

d) Comisia juridică – analizează problemele juridice generale legate de fotbal şi de activitatea AJF ARAD;

e) Comisia medicală – se ocupă de aspectele medicale legate de fotbal;

f) Comisia de statistică – se ocupă de problemele de statistică legate de jocul de fotbal;

g) Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării – elaborează programe legate de fair-play,;

h) Comisia anti-doping – elaborează programe pentru prevenirea şi combaterea dopajului în fotbal;

i) Comisia pentru securitate şi siguranţa în stadioane şi pentru licenţierea stadioanelor – stabileşte standarde privind securitatea şi siguranţa pe stadioane şi elaborează programe în vederea combaterii discriminării de orice fel şi a huliganismului pe stadioane;

 

Articolul 45 – Comisiile AJF ARAD autonome:

 

(1) Comisia Judeţeană a Arbitrilor este comisie autonomă.

(2) Comisia Judeţeană a Arbitrilor este responsabilă în ceea ce priveşte activitatea şi delegarea arbitrilor,instructorilor de arbitri din judeţul ARAD

(2) Comisiile AJF ARAD autonome sunt organizate şi funcţionează ca organisme de specialitate autonome din punct de vedere organizatoric, tehnic, economic şi administrativ, potrivit regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentelor FRF/AJF ARAD şi aprobate de Comitetul Executiv.

 

Articolul 46 – Organe jurisdicţionale AJF ARAD:

 

a) Comisia de Disciplină;

b) Comisia pentru Statutul Jucătorului;

c) Comisia de Apel;

d) Comisia de Recurs.

 

Art. 47 – Organizarea şi funcţionarea comisiilor AJF ARAD

 

(1)  Atribuţiile comisiilor AJF ARAD se stabilesc prin Regulamentul intern al AJF ARAD;

(2) Comisiile cu atribuţii jurisdicţionale ale AJF ARAD sunt formate din minim 3 membri, respectiv preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Preşedinţii comisiilor jurisdicţionale să aibă studii juridice absolvite cu diplomă de licenţă şi o vechime în specialitate juridică de cel puţin 3 ani.

(3) Comisiile AJF ARAD sunt statutar constituie în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor lor.

(4) Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la reuniunea respectivă.

(5) Sedinţele comisiilor AJF ARAD nu sunt, de regulă, publice.

(6) În funcţie de necesităţi, Comitetul Executiv poate constitui şi alte comisii ad-hoc care să rezolve probleme speciale. În caz de urgenţă, acest drept revine preşedintelui asociaţiei.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

 

 

Articolul 48 – Bugetul anual

 

(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale AJF ARAD sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a AJF ARAD.

(3) Exerciţiul financiar al AJF ARAD este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi se întocmeşte bilanţ contabil.

(4) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face asfel:

a)  potrivit competenţelor stabilite în Statutul şi rgulamentele AJF ARAD, precum şi în conformitate cu prevederile normelor proprii în materie aprobate de Comitetul Executiv al AJF ARAD,pentru veniturile propri.

b)  potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi,pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea programelor AJF ARAD,ca structură sportivă de drept privat fără scop patrimonial.

c) alte surse.

 

Articolul 49 – Surse de finanţare

 

(1) Sursele de finanţare şi baza materială a AJF ARAD sunt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare privind educaţia fizică şi sportul..

(2) AJF ARAD poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, pentru finanţarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între AJF ARAD şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

(3) Sursele de finanţare provin din:

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate  cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz;

b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al AJF-ului;

c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor şi normelor proprii;

d) venituri obţinute din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

e) finanţări nerambursabile;

f) donaţii şi sponsorizări;

g) venituri din indemnizaţiile de transferuri la nivel local sau naţional ale jucătorilor de fotbal, care se constituie în sursă de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori;

h) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul AJF ARAD;

i) alte venituri; sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

 

Articolul 50 – Mijloace materiale

 

(1) AJF ARAD poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale, ca: imobile, stadioane, baze şi terenuri sportive, diferite construcţii şi spaţii pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport.

(2) AJF ARAD poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul selecţionatelor judeţene de fotbal care se deplasează în ţară şi peste hotare la competiţii şi/sau cantonamente de pregătire, precum şi al reprezentanţilor asociaţiei participanţi la reuniunile internaţionale.

(3) AJF ARAD, ca persoană juridică fără scop patrimonial, poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statutului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Articolul 51 – Drepturile AJF ARAD

 

(1) AJF ARAD este deţinătoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau naştere din competiţiile şi celelalte evenimente care au loc sub jurisdicţia AJF ARAD, fără nici o restricţie cu privire la conţinut, dată, loc şi regim juridic.

(2) AJF ARAD deţine exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii în numele AJF ARAD;

b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile pe care le organizează;

(3) Comitetul Executiv va decide asupra modului de utilizare al acestor drepturi. Comitetul Executiv va decide asupra cesionării drepturilor de mai sus.

 

Articolul 52 – Cotizaţia anuală

 

(1) Fiecare membru afiliat la asociaţie plăteşte o cotizaţie anuală, care trebuie achitată integral până la data de 31 martie a anului în curs.

(2) Cotizaţia anuală a noilor membri pentru anul în cauză va fi plătită în termen de 30 de zile de la hotărârea Adunării Generale care i-a admis ca membri, sau, după caz, de la hotărârea Comitetului Executiv de afiliere provizorie.

(3) Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de Adunarea Generală, la propunerea Comitetului Executiv.

(4) AJF este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi sportive specifice activităţii fotbalistice pentru membrii afiliaţi,jucatori şi oficiali,potrivit Statutului,regulamentelor şi normelor aprobate de Adunarea Generală a AJF ARAD.

 

 

 

CAPITOLUL V

 

COMPETIŢII

 

Articolul 53 – Competiţii interne

 

(1) AJF ARAD este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competiţiilor judeţene de fotbal la care participă membrii săi afiliaţi.

(2) Adunarea Generală hotărăşte crearea sau reluarea unor competiţii interne, precum şi încetarea unora dintre cele existente.Comitetul Executiv adoptă regulamentele care stabilesc condiţile de participare şi de organizare a competiţiilor AJF ARAD.

(3) Membrii afiliaţi se angajează ,prin înscrierea la respectivele competiţii,să respecte regulamentele acestora,precum şi alte decizii ale organelor competente ale AJF ARAD.

(3) Pentru a participa la competiţiile oficiale judeţene/municipale sau naţionale de fotbal, un jucător trebuie să fie legitimat la un club sau asociaţie sportivă, să aibă aviz medical că este apt pentru practicarea fotbalului şi să îndeplinească celelalte condiţii stabilite de regulamentele fotbalistice în vigoare.

(4) Jucătorii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping.

Controlul doping se efectuează conform legislaţiei şi regulamentelor naţionale, regulamentelor FIFA/UEFA, prevederilor CIO, precum şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. În caz de neconcordanţă primează regulamentele internaţionale.

Asociaţiile sportive şi cluburile de fotbal vor insera în statutele proprii dispoziţii referitoare la interzicerea substanţelor şi metodelor care sporesc în mod artificial performanţele sportive.

 

Articolul 54 – Competiţii naţionale

 

(1) Competiţiile naţionale de fotbal care au loc pe teritoriul judeţului ARAD şi nu sunt organizate de AJF ARAD trebuie autorizate de FRF şi AJF ARAD.

(2) Comitetul Executiv va elabora regulamente referitoare la organizarea jocurilor şi competiţiilor judeţene ale echipelor de cluburi.

(3) Membrii afiliaţi ai asociaţiei pot contracta, organiza şi disputa jocuri amicale cu echipe similare din alte localităţi, în România şi, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea AJF ARAD/FRF. În nici un caz, nu vor putea susţine jocuri cu echipe din ţările aflate sub embargou sportiv, cu echipe aparţinând unor federaţii neafiliate la FIFA sau cu echipe din ţările cu care România nu are relaţii diplomatice. Pe cât posibil, programarea respectivelor jocuri nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a campionatelor judeţene/municipale/naţionale de fotbal. Datele lor de desfăşurare vor fi comunicate la secretariatul general al AJF imediat după ce au fost fixate.

(7) Nici un membru al AJF ARAD nu se poate afilia la o altă asociaţie judeţeană afiliată la FRF şi nu poate să participe în competiţii pe teritoriul altei asociaţii afiliată la FRF fără autorizaţia AJF-ului, a asociţiei pe teritoriul căreia vrea să joace şi fără aprobarea FRF, excepţie făcând circumstanţele excepţionale.

 

Articolul 55 – Principiul promovării şi retrogradării__________________________

 

(1) Dreptul unui club de a participa în campionatele judeţene depinde de meritul sportiv al acestuia.Un club se califică într-un campionat continuînd să evolueze în acelaşi eşalon competiţional,sau promovînd ori retrogradînd la sfîrşitul unui sezon.

(2) Este interzisă orice modificare a formei juridice a clubului sau a structurii persoanei juridice (de exemplu;schimbarea sediului,denumirii sau culorilor clubului,sau cesiunea între cluburi şi/sau alte entităţi juridice a participanţilor),în scopul facilitării accesului într-un eşalon competiţional superior celui în care are dreptul sportiv să activeze clubul în cauză.

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

SANCŢIUNI ŞI ORGANE JURISDICŢIONALE

 

 

 

Articolul 56 –Autoritatea disciplinară_________________________________________

 

(1)   Autoritatea disciplinară în activitatea fotbalisticăse exercită deplin şi potrivit;

a) competenţelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al structurilor din activitatea fotbalistică de către autoritatea competentă din cadrul guvernului.

b) statutelor şi regulamentelor FRF, AJF.

(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Arad îşi va prevedea modalităţile de exercitare a autoritaţii disciplinare în statutele şi regulamentele proprii, în raport cu competenţete delegate prin Statutul şi regulamentele FRF şi cu jurisdicţia lor.

(3) Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin;

a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător activităţii fotbalistice, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor;

b) diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă,  excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

c)  cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiuni;

d)  competenţete privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;

e)  garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.

 

Articolul 57- Sancţiuni

 

(1) Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) anularea rezultatelor meciurilor;

d) rejucarea meciurilor;

e) scăderea/penalizarea cu puncte;

f) pierderea jocului prin forfait (0-3);

g) interdicţia de a juca pe un anumit stadion;

h) ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu;

i) organizarea de jocuri fără accesul publicului;

j) organizarea de jocuri într-o altă localitate;

k) neprogramarea pentru jocurile următoare;

l) restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

m) interdicţia de a legitima şi transfera noi jucători;

n) retrogradarea într-o categorie competiţională inferioară;

o) excluderea din competiţiile în curs şi/sau viitoare;

p) suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit prevederilor art. 15 din prezentul Statut;

q) excluderea  conform art. 17 din prezentul Statut;

r) penalitate financiară.

s) interdicţia de a promova într-o categorie competiţională superioară

(2) Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) eliminare;

d) restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

e) interdicţia de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve;

f) interdicţia de a intra în stadion;

g) suspendarea pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, ca jucător sau oficial;

h) suspendarea din funcţia deţinută în activitatea fotbalistică pe o durată determinată sau nedeterminată;

i) excluderea din activitatea competiţională sau fotbalistică, în general;

j) penalitate financiară.

(3) La sancţiunea aplicată se adaugă, în toate cazurile, penalităţi financiare.

 

Articolul 58 – Organe jurisdicţionale

 

(1) Competenţele privind soluţionarea cauzelor disciplinare, a litigiilor sau sesizărilor revin comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale ale AJF ARAD, astfel:

a) În primă instanţă:

– Comisiei de disciplină a AJF ARAD;

– Comisiei pentru Statutul Jucatorului;

b) Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate, după caz, la:

– Comisia de Apel a AJF ARAD ca ultimă instanţă  la nivel judeţean ,pentru hotărârile Comisiei de Disciplină

– Comisia de Recurs a AJF ARAD ca ultimă instanţă la nivel judeţean, pentru hotărârile Comisiei pentru Statutul Jucatorului.

(2) Deciziile Comisiei de Apel sau ale Comisiei de Recurs a AJF ARAD  pot fi atacate la Comisia de Recurs a FRF. Deciziile pronunţate de către Comisia de Recurs a FRF sunt definitive şi executorii pentru toţi membrii afiliaţi, jucătorii şi oficialii acestora, pentru oficialii AJF ARAD, precum şi pentru agenţii de meciuri si agenţii de jucători.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

L I T I G I I

 

Art. 59 – Jurisdicţie

 

(1) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu activitatea fotbalistică din judeţul ARAD, în care sunt angrenate cluburi afiliate şi oficiali ai acestora, oficiali ai AJF ARAD, jucători, agenţi de jucători sau agenţi de meciuri urmează a fi soluţionate exclusiv de organismele jurisdicţionale ale AJF ARAD.

Prezentele dispoziţii exclud, pentru toate litigiile decurgând din activitatea sportivă, competenţa instanţelor judecătoreşti, cu excepţia litigiilor decurgând din interpretarea şi executarea contractelor civile sau individuale de muncă încheiate între jucători şi cluburi sau între antrenori şi cluburi.

(2) În cadrul competenţelor sale, AJF ARAD este obligată să supravegheze ca membrii săi afiliaţi, membrii acestora, precum şi celelalte persoane menţionate la alin. 1 să respecte procedura privind soluţionarea litigiilor şi să fie răspunzători de consecinţele pe care le are  nerespectarea acesteia.

(3) Hotărârile pronunţate de organele jurisdicţionale ale FRF si/sau Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne vor fi puse în executare prin hotărîrea Comisiei de Etică şi Disciplină a AJF ARAD.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

 

Art. 60  – Dizolvarea AJF ARAD

 

(1) Dizolvarea Asociaţiei Judeţeană de Fotbal  ARAD este hotărâtă numai de Adunarea Generală.

(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 3/4 din totalul voturilor membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi.

(3) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va hotărî, cu votul a minimum 3/4 din totalul membrilor afiliaţi, destinaţia patrimoniului AJF ARAD. Fără o asemenea hotărâre dizolvarea nu are efect.

(4) În situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii AJF ARAD.

(5) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art. 61 – Colaborarea cu FRF şi celelalte AJF-uri

 

Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, Asociaţia Judeţeană de Fotbal ARAD colaborează cu  Federaţia Română de Fotbal şi cu celelalte Asociaţii Judeţene de Fotbal, în condiţiile legii.

 

Art. 62 – Situaţii nereglementate de Statut

 

(1) Comitetul Executiv al AJF ARAD: decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale FIFA, UEFA şi FRF, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Deciziile Comitetului Executiv sunt obligatorii.

 

Art. 63 – Principiu

 

(1) Membrii afiliaţi sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de organele AJF ARAD competente care, în concordanţă cu prezentul Statut, sunt definitive şi irevocabile.

(2) Membri afiliaţi au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că oficialii şi jucătorii lor se conformează principiului enunţat la alin. 1.

(3) Obligaţia descrisă la alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi agenţilor de jucători precum şi agenţilor de meci.

 

Art. 64 – Intrarea în vigoare

 

(1) Prezentul Statut a fost actualizat de Adunarea Generală a AJF  din data de 09.08.2019 desfăşurată la ………………………..

(2) Dispoziţiile prezentului Statut primează în faţa oricăror alte prevederi cuprinse în Regulamentele sau directivele AJF ARAD

(2) Prezentul Statut intră în vigoare o dată cu decizia definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti.