Statut

STATUTUL
ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL ARAD

PREAMBUL

În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:

a) Adunarea Generală – organul suprem și legislativ al AJF format din totalitatea membrilor săi;

b) Afiliere – reprezintă decizia luată de AJF de a admite printre membrii săi afiliaţi o structură sportivă de fotbal;

c) Arbitru – toate categoriile de arbitri prevăzuţi în “Legile Jocului” – arbitrul, arbitri asistenţi, al patrulea oficial;

d) Asociaţia Judeţeană de Fotbal /Asociaţia Municipală de Fotbal (AJF) – asociaţia judeţeană/municipală de fotbal este persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea activităţii fotbalistice la nivelul judeţului, cu respectarea statutului şi regulamentelor FRF;

e) Club sportiv – cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii. Cluburile sportive pot fi: persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

f) Comitetul Executiv – organul executiv al AJF, constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului AJF;

g) Comitetul de Urgenţă – organul executiv al AJF , constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului AJF;

h) Competiţie oficială – orice competiţie fotbalistică organizată în conformitate cu prevederile statutului şi regulamentelor FRF de către FRF, AJF sau LPF;

i) Federaţia Română de Fotbal (FRF) – FRF este o structură sportivă de interes naţional, constituită prin asocierea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene de fotbal şi a asociaţiei municipale de fotbal Bucureşti;

j) * Federation Internationale de Football Association (FIFA) – Federaţia Internaţionala de Fotbal Asociaţie care organizează Fotbalul Asociaţie în conformitate cu prevederile “Legilor Jocului”;

k) Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) – structură sportivă, subordonată FRF, constituită prin asocierea cluburilor sportive profesioniste participante la competiţia Campionatul Naţional Liga I;

l) International Football Association Board (IFAB) – organismul competent să modifice “Legile Jocului”

m) Oficial – orice persoană cu funcţie de conducere, membru al unei comisii, arbitru şi arbitru asistent, observator, antrenor, preparator fizic, şi orice altă persoană responsabilă cu problem tehnice, medicale sau adiministrative din cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB şi cluburilor sportive;

n) Observator – toate categoriile de observatori oficiali – de joc, de arbitri şi supervizorii;

o) Membru afiliat – structuri sportive de fotbal (cluburi sportive, asociaţii sportive) afiliate la AJF;

p) Union des Associations Europennes de Football (UEFA) – Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal.

În prezentul statut, masculinul generic utilizat pentru concizie, se aplică şi pentru genul feminin. Orice termen folosit la singular poate avea şi sens de plural şi vice-versa.

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 – Denumire şi statut juridic

(1) Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) ARAD este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic.

(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal ARAD are Autorizaţie de funcţionare (nr.441./.17.12.2001) şi Certificat de identitate sportivă (nr. AR/B/001 din 17.12.2001) eliberate, în condiţiile legii, de Ministerul Tineretului şi Sportului.

(3) Asociaţia Judeţeană de Fotbal ARADeste membru afiliat FRF, fiind o structură sportivă de interes local,persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea, coordonarea si controlul activităţii fotbalistice in judeţul ARAD., cu excepţia competiţiilor organizate de FRF şi/sau LPF, singura autorizată în acest scop în teritoriul său de competenţă, conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi Statului FRF.

(4) În cadrul activităţii AJF se foloseşte limba română.

Articolul 2 – Sediul

Sediul AJF este situat în ARAD, calea AUREL VLAICU, nr. 36.şi nu poate fi mutat în altă localitate decât cu aprobarea Adunării Generale. Schimbarea sediului AJF la o altă adresă, în aceeaşi localitate se poate face cu aprobarea Comitetului Executiv.

Articolul 3 – Durata de funcţionare

AJF funcţionează pe o durată nedeterminată.

Articolul 4 – Patrimoniul iniţial

La data constituirii sale, 2001, patrimoniul iniţial al AJF însuma 354798 lei, atât în activ cât şi în pasiv.

Articolul 5 – Însemne

(1) AJF ARAD are emblemă proprie aprobată de Adunarea Generală, aceasta fiind înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile legii.

(2) Emblema AJF poate fi modificată numai printr-o hotărâre a Adunării Generale.

Articolul 6 – Afiliere internă

  1. Asociaţia Judeţeană de Fotbal este persoana juridică de drept privat constituită din cluburile şi asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean/municipal, afiliate şi recunoscute de aceasta.

  2. AJF ARAD este afiliată la Federaţia Română de Fotbal şi recunoscută de aceasta, conform statutului, drept singura autoritate a fotbalului asociaţie din judeţul ARAD.

(3) În activitatea lor AJF ARAD, membrii afiliaţi, jucătorii, oficialii şi membrii comisiilor AJF sunt obligaţi:

a) să respecte Legile Jocului elaborate de IFAB şi Legile Jocului pentru Futsal elaborate de Comitetul Executiv FIFA;

b) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii ca o expresie a spiritului de fair-play;

c) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FRF, FIFA şi UEFA, precum şi deciziile Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne;

d) să recunoască jurisdicţia TAS astfel cum este definită de statutele FIFA, UEFA şi FRF;

e) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor FRF/AJF, Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, tribunal arbitral independent şi imparţial, pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru;

f) să respecte orice alte îndatoriri care le revin în conformitate cu dispoziţiile statutului şi regulamentelor FRF, FIFA şi UEFA.

Articolul 7 – Scop şi obiective

(1) Scopul AJF îl constituie dezvoltarea constantă a practicării jocului de fotbal şi promovarea, coordonarea şi controlul acestuia pe teritoriul judeţului ARAD, până la nivelul Ligii a IV a inclusiv, în conformitate cu spiritul de fair-play, precum şi cu valorile educaţionale, culturale şi umanitare ale acestuia, în special prin intermediul programelor pentru juniori şi de dezvoltare, în conformitate cu atribuţiile acordate de către FRF .

(2) În acest sens, principalele obiective ale AJF sunt:

a) organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul sistemului competiţional judetean şi campionatului Ligii a-IV-a/a-V-a/a-VI-a, etc. şi omologarea rezultatelor acestora potrivit regulamentelor FRF;

b) dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de fotbal pe raza judeţului ARAD;

c) promovarea fotbalului judeţean/municipal, prin echipele reprezentative şi cele ale cluburilor, în competiţiile naţionale şi internaţionale;

d) reprezentarea şi apărarea intereselor fotbalului judeţean/municipal pe plan intern;

e) organizarea competiţiilor fotbalistice aflate în competenţa sa, potrivit statutului şi regulamentelor proprii;

f) elaborarea de regulamente, decizii şi alte norme care vor avea ca obiectiv punerea în aplicare a prevederilor prezentului Statut;

g) prevenirea şi sancţionarea încălcării Statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor AJF, FRF, FIFA, UEFA, precum şi a „Legilor Jocului” elaborate de IFAB.

h) prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în fotbal, precum şi protejarea activităţii fotbalistice de orice abuzuri;

i) susţinerea şi încurajarea practicării jocului de fotbal „curat”, în vederea protejării şi respectării principiilor fair-play-ului în fotbal;

j) supravegherea şi luarea unor măsuri împotriva folosirii produselor şi metodelor de dopaj în rândul fotbaliştilor;

k) asigurarea desfăşurării controlului doping în condiţiile legii, AJF ARAD fiind astfel îndreptăţită să solicite membrilor afiliaţi informaţii privind planurile de pregătire a echipelor şi informaţii privind jucătorii lor.

(3) Statutul AJF ARAD, aprobat de Adunarea Generală a membrilor afiliaţi, este avizat de Comitetul Executiv al FRF. Modificările şi/sau completările aduse acestora, fără avizul Comitetului Executiv, sunt nule de drept.

Articolul 8 – Neutralitate şi non-discriminare

(1)AJF este neutră din punct de vedere politic, religios și etnic.
(2) Discriminarea de orice tip împotriva unei ţări, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de de persoane având la bază etnia, sexul, limba, religia, orientare politică sau orice alt motiv este strict interzisă.

(3) Orice tip de discriminare, directă sau indirectă, va fi sancţionată conform Codului disciplinar FIFA/UEFA/FRF.

CAPITOLUL II

CALITATEA DE MEMBRU

Articolul 9 – Afilierea, suspendarea şi excluderea

(1) Adunarea Generală a AJF este competentă să decidă asupra afilierii, suspendării şi/sau excluderii membrilor.

(2) Comitetul Executiv al AJF poate decide cu titlu provizoriu afilierea sau suspendarea, urmând ca această decizie să fie validată de prima Adunare Generală.

(3) Afilierea se poate efectua daca solicitantul îndeplineşte cerintele AJF. Calitatea de membru inceteaza fie prin retragere, fie prin excludere.

Articolul 10 – Afilierea

(1) La AJF se pot afilia numai structurile sportive cu sau fără personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial.

(2) Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe participă la competiţiile organizate de AJF, se afiliează la asociaţia judeţeană/municipală de fotbal competentă teritorial, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la FRF.

(3) Afilierea structurilor sportive se poate face numai după înscrierea acestora în Registrul sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului sau, după caz, al Direcţiei Judeţene pentru Sport competentă teritorial, în condiţiile legii.

(4) Cluburile sportive de drept public nu pot fi membre ale AJF. Cluburile sportive de drept public afiliate în prezent la AJF au obligaţia ca, până la data de 01.07.2012, să se organizeze în cluburi sportive de drept privat, în caz contrar urmând a fi excluse.

(5) Prevederile prezentului Statut se aplică şi jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor şi tuturor celorlalţi oficiali astfel cum este definit acest termen în preambul.

Articolul 11 – Cererea de afiliere

(1) O structură sportivă care doreşte să devină membru afiliat al AJF trebuie să adreseze o cerere scrisă către asociaţie prin care solicită afilierea. O dată cu cererea de afiliere vor fi depuse urmatoarele documente:

a) copie a Statutului şi a Regulamentelor acesteia, valabile din punct de vedere juridic;

b) o declaraţie conform căreia se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF şi ale AJF şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;

c) o declaraţie conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;

d) o declaraţie prin care recunoaşte autoritatea Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF;

e) o declaraţie conform căreia este situat şi înregistrat pe teritoriul AJF;

f) o declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul AJF;

g) o declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă; o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte cu efecte juridice cu terţi;

h) o declaraţie prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu acordul prealabil al AJF;

i) copie a procesului verbal din cadrul ultimei adunări generale.

2) Următoarele obligații urmeaza a fi înscrise în statutele membrilor afiliați sau ale structurilor sportive care doresc să se afilieze la AJF:

a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele și deciziile FIFA, UEFA, FRF, AJF, AMFB în vigoare;

b) să respecte întotdeauna Legile Jocului în vigoare;

c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atribuții jurisdicționale din cadrul FIFA, UEFA, FRF, AJF astfel cum este definită în statutele acestora, precum și jurisdicția Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA și FRF;

d) să îndeplinească întotdeauna obligațiile stabilite prin statutul și regulamentele FRF şi AJF.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, se sancționează, după cum urmează: cu excluderea structurilor sportive care nu își adaptează propriile statute la cerințele AJF până cel târziu la data de 31.12.2011 sau cu respingerea cererii de afiliere în situația structurilor sportive care solicită afilierea.

Articolul 12 – Drepturile membrilor AJF

(1) Membrii afiliaţi la AJF au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunarea Generală a AJF şi la Adunările Generale organizate pentru alegerea reprezentanţilor în Comitetul Executiv, pe categorii de membri afiliaţi;

b) să nominalizeze candidaţi pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al AJF sau pentru orice altă funcţie pentru care alegerea se face de către Adunarea Generală;

c) în cazul cluburilor sportive, să participe la competiţiile naţionale organizate de AJF, precum şi la competiţiile naţionale de fotbal;

d) să prezinte propuneri Adunării Generale şi Comitetului Executiv în vederea includerii acestora pe ordinea de zi;

e) să participe şi să beneficieze de programele de asistenţă şi dezvoltare elaborate de AJF;

f) să exercite orice alt drept izvorând din prevederile statutului şi regulamentelor AJF;

(2) Exercitarea drepturilor menţionate la alin. (1) se face în concordanţă cu prevederile statutului şi regulamentelor AJF.

Articolul 13 – Obligaţiile membrilor AJF

(1) Membrii afiliaţi la AJF au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF/FRF/FIFA/UEFA, precum şi “Legile Jocului” elaborate de IFAB şi „Legile jocului pentru FUTSAL” elaborate de FIFA;

b) să participe la competiţiile municipale organizate de AJF, precum şi la competiţii zonale si/sau naţionale de fotbal;

c) să respecte principiile de fair-play şi integritate a competiţiilor sportive;

d) să se asigure că jucătorii şi oficialii lor respectă statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF, FRF, FIFA şi UEFA prin inserarea unor clauze obligatorii în contractele încheiate între aceştia şi structurile sportive în cauză;

e) să recunoască jurisdicţia comisiilor cu astfel de atribuţii din cadrul FIFA, UEFA, FRF, si AJF precum şi a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definită aceasta în statutele FIFA, UEFA, FRF, si AJF;

f) să răspundă solidar cu membrii lor individuali în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor financiare faţă de FIFA, UEFA FRF, si AJF, după caz;

g) să achite integral cotizaţia şi celelalte obligaţii financiare faţă de AJF în condiţiile şi la termenele stabilite de prevederile statutului şi regulamentelor AJF;

h) să se abţină de la orice acţiune contrară intereselor AJF.

i) să respecte toate celelalte obligaţii ce reies din statutul şi din regulamentele FIFA, UEFA, FRF şi AJF

j) membrii afiliaţi au obligaţia să notifice AJF în termen de 15 zile şi Ministerul Tineretului şi Sportului pentru cluburi sau Direcţia Judeţeană pentru Sport pentru asociaţii, în termen de 30 de zile, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţată de instanţa judecătorească sau de la data efectuării modificării pentru membrii afiliaţi fără personalitate juridică, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi statutul său, pentru a fi operată în documentele AJF şi, respectiv, în Registrul sportiv;

k) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor AJF, Comisiei de Recurs a FRF, pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru.

(2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul alin. 1 al prezentului articol se sancţionează astfel:

  • suspendarea sau excluderea pentru încălcarea obligaţiilor prevazute la literele a,b,c,d,e,h şi i;

  • penalitate sportivă de 5.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la literele f,g si j;

Competența pentru sancționarea acestei abateri disciplinare aparține Comisiei de Disciplină a AJFAMFB, la sesizarea Secretarului General al AJF.

Articolul 14 – Suspendarea

(1) Adunarea Generală poate hotărî suspendarea unui membru AJF, în cazul în care acesta încălcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF.

(2) Decizia provizorie de suspendare cu efect imediat poate fi adoptată şi de Comitetul Executiv al AJF. În acest caz, decizia de suspendare trebuie validată cu ocazia primei Adunări Generale a AJF, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În cazul în care decizia de suspendare nu este validată, sancţiunea va fi ridicată automat..

(3) Pe întrega perioadă de suspendare, membrul AJF va pierde orice drept prevăzut de prezentul Statut. În cazul unei suspendări de orice natură, membrul respectiv îşi pierde dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a AJF, iar reprezentanţii acestuia nu pot fi aleşi sau nominalizaţi.

(4) Ceilalţi membri nu pot menţine legături de natură sportivă cu un membru suspendat. Competenţa pentru sancţionarea unor astfel de abateri disciplinare aparţine Comisiei de Disciplină a AJF.

Articolul 15 – Încetarea calităţii de membru al AJF

(1) Calitatea de membru afiliat al AJF încetează prin:

a) retragere;

b) excludere;

c) dizolvare;

d) dizolvarea AJF;

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv.

(3 ) Membrii afiliaţi ai AJF, care îşi pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al AJF /AMFB.

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF până la pierderea calităţii de membru.

Articolul 16 – Retragerea

(1) Un membru se poate retrage din AJF, decizia intrând în vigoare la sfârşitul anului calendaristic. Notificarea de retragere trebuie să fie înregistrată la secretariatul general al AJF cel mai târziu cu 6 luni înaintea sfârşitului anului calendaristic. Odată cu notificarea, se va depune la secretariatul general şi o copie a hotărârii de retragere adoptată de Adunarea Generală a membrului afiliat.

(2) Un membru afiliat al AJF care şi-a depus cererea de retragere nu este exonerat de datoria de a-şi achita toate obligaţiile financiare faţă de AJF şi faţă de ceilalţi membri ai acesteia.

Articolul 17 – Excluderea

(1) Adunarea Generală poate să excludă un membru în următoarele situaţii:

a) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare faţă de AJF;

b) dacă încalcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF;

c) dacă i-a fost revocată recunoaşterea ca structură sportivă şi, în condiţiile legii, a fost radiat din Registrul sportiv.

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF se aprobă de catre Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv. Din momentul adoptarii Hotărârii Comitetului Executiv cu privire la propunerea de excludere a unui membru şi până la data Hotararii primei Adunari Generale, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 2, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu măsura de suspendare a membrului afiliat în cauză.

(3) Excluderea unui membru afiliat al AJF se hotărăşte numai cu o majoritate de minimum 2/3 din voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF până la pierderea calităţii de membru.

Articolul 18 – Dizolvarea membrului AJF

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile Statutului propriu.

(2) Împuternicitul desemnat de Adunarea Generală are obligaţia să transmită Comitetului Executiv al AJF, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrului afiliat, în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde de drept calitatea de membru al AJF.

(4) Comitetul Executiv va informa Adunarea Generală a AJF, la proxima sa întrunire, cu privire la dizolvarea membrului afiliat respectiv.

Articolul 19 – Organismele membrilor afiliaţi

(1) Organismele unui membru afiliat pot fi alese în cadrul respectivei structuri sportive. Statutul unui membru va conţine prevederi referitoare la o procedură care să garanteze o totală independenţă a alegerii.

(2) Orice organism al unui membru care nu a fost ales conform paragrafului (1) nu va fi recunoscut de AJF.

(3) Deciziile adoptate de organismele care nu au fost alese conform paragrafului (1) nu vor fi recunoscute de AJF.

(4) Nicio persoană fizică sau juridică (inclusiv societăţi de tip holding şi filiale) nu poate exercita control asupra mai multor cluburi sau grupări de cluburi, atunci când integritatea unui meci de fotbal sau a unei competiţii poate fi afectată.

Articolul 21 – Preşedinte de onoare şi membru de onoare

(1) La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generală a AJF poate acorda titlul de „Preşedinte de onoare al AJF” sau “Membru de onoare al AJF” unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea fotbalistică.

(2) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală şi pot lua parte la dezbateri, dar nu au drept de vot.

(3) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot beneficia de drepturi şi facilităţi viagere. Comitetul Executiv va stabili tipul şi cuantumul acestor drepturi şi facilităţi precum şi persoanele care vor beneficia de ele.

CAPITOLUL III

ORGANIZARE

Articolul 22 – Organele AJF

(1) Adunarea Generală este organul suprem şi legislativ al AJF.

(2) Comitetul Executiv este organul executiv al AJF.

(3) Comitetul de urgenţă este organul care soluţionează problemele ce necesită luarea unor decizii imediate între şedinţele Comitetului Executiv.

(4) Comisia de cenzori este organ de control financiar intern al AJF.

(5) Comisiile sunt organisme de specialitate ale AJF.

(6) Organele de conducere ale AJF pot fi stabilite prin alegere, printr-o procedură independentă de orice intervenţie şi influenţă politică. AJF îşi administrează activitatea în mod independent, fără nicio influenţă din partea terţilor.

(7) Comisiile AJF sunt: comisii permanente, comisii permanente-autonome şi comisii cu atribuţii jurisdicţionale.

(8) Comisiile permanente-autonome şi comisiile cu atribuţii jurisdicţionale sunt independente în procesul de luare a deciziilor. Membrilor Comisiilor le este interzisă participarea la soluţionarea cauzelor în situaţia în care există un conflict de interese sau riscul unui asemenea conflict.

A. ADUNAREA GENERALĂ

Articolul 23 – Periodicitate

(1) Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.

(2) Adunarea Generală ordinară se desfăşoară anual.

(3) Adunarea Generală extraordinară se convoacă oricând este necesar.

Articolul 24 – Voturi, delegaţi

(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi menţionaţi în continuare, care au drept de vot egal, astfel:

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga IV;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a V-a

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a-VI-a;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal feminin participant la campionatele judeţene de fotbal feminin;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de copii şi juniori participant la campionatele judeţene de fotbal pentru juniori;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal în sală participant la campionatele judeţene de fotbal în sală;

(2) Cluburile afiliate atât la AJF cât şi la FRF au drept de vot în conformitate cu prevederile alin. 1.

(3) Numai delegaţii prezenţi au drept de vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este permis.

(4) Membrii afiliaţi pot desemna ca delega la Adunarea Generală a AJF doar o persoană dintre cele menţionate în cererile de înscriere în competiţii ce se depun la AJF la începutul fiecărui an competiţional.

(5) Un delegat nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat.

(6) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv nu vor putea reprezenta ca delegaţi clubul din care fac parte şi nu au drept de vot în Adunarea Generală. De asemenea, membrii Comisiilor cu atributii jurisdictionale, pe toata durata mandatului lor, nu vor putea reprezenta ca delegati nici unul dintre membrii afiliati si nu au drept de vot la Adunarea Generala.

Articolul 25 – Ordinea de zi a Adunării Generale

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se stabileşte de Comitetul Executiv şi va cuprinde, după caz:

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) alocuţiunea preşedintelui AJF;

d) desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

e) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau verificarea acestuia în cazul în care a fost făcut prin stenogramă;

f) prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF;

g) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

i) prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

j) examinarea şi aprobarea propunerilor de modificare a Statutului AJF

k) afilierea, dezafilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor AJF, după caz;

l) alegerea preşedintelui asociaţiei, alegerea vicepreşedinţilor şi a membrilor Comitetului Executiv, alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori.

(2) Membrii AJF pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare. Propunerile se transmit în scris secretarului general al AJF, cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

(3) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat convocarea ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

Articolul 26 – Convocarea Adunării Generale Ordinare

(1) Secretariatul General va notifica in scris cu cel putin 90 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generala, toti membrii afiliati, cu privire la posibilitatea acestora ca în termen de 30 zile să inainteze propunerile in vederea includerii acestora pe ordinea de zi.

(2)Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Comitetul Executiv şi va fi transmisă în scris membrilor afiliaţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data când urmează să se desfăşoare.

(3) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale. De asemenea, se vor transmite membrilor afiliaţi: Raportul Comitetului Executiv privind activitatea desfăşurată în anul precedent, Bilanţul contabil pe anul precedent, Raportul Comisiei de cenzori (în sinteză), Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul care urmează.

(4) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea/completarea Statutului, textul integral al acestora se va transmite membrilor afiliaţi.

Articolul 27 – Convocarea Adunării Generale Extraordinare

(1) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată oricând de Comitetul Executiv prin hotărârea majorităţii simple a acestuia.

(2) Comitetul Executiv trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 1/3 din membrii AJF, conform art. 25, alin. 1, fac o asemenea solicitare în scris. Solicitarea trebuie să menţioneze motivul pentru care este cerută convocarea Adunării Generale Extraordinare şi se depune la secretariatul general al AJF.

(3) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 30 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu convocarea acesteia.

Articolul 28 – Cvorum

(1) Adunarea Generală a AJF este statutar constituită şi poate lua decizii valabile în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi să participe la aceasta.

(2) Dacă nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. 1 în termen de cel mult două ore de la deschiderea lucrărilor, Adunarea Generală a AJF se va desfăşura în ziua următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. În aceast caz, adunarea se va desfăşura şi va putea lua decizii valabile indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi, cu excepţia situaţiilor în care pe ordinea de zi se află unul din următoarele puncte:

a) modificări ale Statutului AJF;

b) alegerea sau revocarea preşedintelui AJF;

c) excluderea unui membru afiliat;

d) dizolvarea AJF.

Articolul 29 – Hotărârile Adunării Generale a AJF

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate (jumătate plus unu) a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. 1, este necesară o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi, pentru adoptarea urmatoarelor decizii:

– modificări şi completări la Statut;

– excluderea unor membri afiliaţi;

– schimbarea sediului AJF în altă localitate.

– schimbarea scopului AJF;

– dizolvarea AJF;

(3) Se vor putea adopta hotărâri şi cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate), dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situaţie, abţinerile de la vot nu sunt numărate. Dacă se realizează egalitate de voturi, se reia procedura de votare până la obţinerea majorităţii simple.

(4) Face excepţie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 29, alin. 2 din prezentul Statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte majoritatea absolută a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

(6) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.

(7) Hotărârile Adunării Generale se certifică prin semnătura preşedintelui AJF şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate. În cazuri speciale, Adunarea Generală poate stabili o altă dată pentru intrarea în vigoare a hotărârilor.

(8) Hotărârile Adunării Generale de modificare a statutului AJF intră în vigoare după înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei competente teritorial.

(9) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(10) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai întâi unei proceduri arbitrale, in fata unui arbitru independent si impartial agreeat de ambele parti. In situatia in care nu se ajunge la un acord cu privire la numirea unui arbitru, partile isi vor desemna fiecare cate un arbitru, urmand ca cei doi sa aleaga un presedinte al completului arbitral in conformitate cu prevederile Codului TAS. De asemenea, membrul AJF, nemultumit de o hotarare a Adunarii Generale se poate adresa Tribunalului Arbitral al Sportului.

Articolul 30 – Atribuţiile Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a AJF.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă Statutul AJF, modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului constitutiv al asociaţiei;

b) aprobă Regulamentul de aplicare a Statutului si Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Adunării Generale a AJF precum şi modificările şi/sau completările acestora;

c) aprobă programele strategice privind activitatea fotbalistică din judeţul ARAD elaborate pe perioade de patru ani (între două adunări generale de alegeri);

d) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei;

e) aprobă sistemul competiţional judeţean/municipal pentru Liga a-IV-a, Liga a V-a şi Liga a VI-a (fotbal în 11 – masculin), precum şi modificările acestuia; sistemul competiţional pentru fotbal feminin, fotbal în sală şi juniori se aprobă de către Comitetul Executiv al AJF;

f) alege şi revocă preşedintele asociaţiei, confirmă validitatea adunărilor de alegeri desfăşurate pentru desemnarea membrilor Comitetului Executiv;

g) revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Executiv când faptele lor pun în pericol interesele asociaaţiei;

h) alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de cenzori şi aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a acesteia;

i) aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv, precum şi raportul Comisiei de Cenzori;

j) decide asupra afilierii, suspendării şi excluderii membrilor asociaţiei, potrivit prevederilor prezentului Statut;

k) aprobă cuantumul cotizaţiei anuale de membru afiliat la AJF;

l) decide în legătură cu transferarea sediului AJF în altă localitate;

m) aprobă emblema AJF, precum şi modificarea acesteia;

n) hotărăşte în legătură cu dizolvarea asociaţiei şi lichidarea patrimoniului, conform legii;

o) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.

B. COMITETUL EXECUTIV

Articolul 31 – Alcătuirea Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este compus din 8 membri, după cum urmează:

a) preşedintele AJF – preşedinte al Comitetului Executiv;

b) 2 vicepreşedinţi aleşi de Adunarea generală din rândul membrilor afiliaţi, – vicepreşedinţi ai Comitetului Executiv;

c) 5 membri, după cum urmează:

– 1 reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-IV-a

– 1 reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-V-a

– 1 reprezentant al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-VI-a

– un reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori participante la campionatele judeţene;

– preşedintele Comisiei judeţene a Arbitrilor

(2) Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv pot fi realeşi. Nici un angajat sau colaborator al AJF, cu excepţia Preşedintelui AJF nu poate face parte din Comitetul Executiv.

(3) La toate reuniunile Comitetului Executiv participă, fără drept de vot, directorul economic/trezorierul şi secretarul general.

(4) Dacă preşedintele AJF îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Executiv, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou preşedinte, conform prevederilor prezentului Statut.

(5) Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Comitetului Executiv îşi încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita atribuţiile ca urmare a pierderii calităţii de bază pentru care au fost desemnaţi în Comitetul Executiv, ei vor fi înlocuiţi, în maximum 30 de zile de la data când respectivele funcţii au devenit vacante, conform prevederilor prezentului Statut.

(6) Dosarele de candidatură trebuie trimise secretariatului general al AJF cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei la care a fost convocată Adunarea Generală. Lista oficială cu candidaţi trebuie comunicată membrilor AJF, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia va fi

ales Comitetul Executiv.

Articolul 32 – Organizarea Comitetului Executiv

(1) De regulă, Comitetul Executiv se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul Executiv este statutar constituit şi poate adopta hotărâri în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(3)Preşedintele convoacă şedinţele Comitetului Executiv. În cazul în care majoritatea membrilor Comitetului Executiv solicită convocarea unei şedinţe, Preşedintele are obligaţia de a convoca şedinţa în termen de 30 de zile. Preşedintele redactează ordinea de zi. Fiecare membru al Comitetului Executiv poate propune teme care urmează să fie incluse pe ordinea de zi. Membrii Comitetului Executiv vor transmite chestiunile pe care doresc să le includă pe ordinea de zi secretarului general, cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă

(4) La fiecare şedinţă a Comitetului Executiv, problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, se consemnează prin proces-verbal sau stenogramă. Procesul – verbal sau textul redactat al stenogramei, semnate de secretarul general pentru conformitate, stau la baza redactării hotărârii adoptate în şedinţa respectivă, care se semnează de toţi membrii prezenţi.

(5) Sedinţele Comitetului Executiv nu sunt publice. La şedinţele Comitetului Executiv pot fi invitaţi: membri ai comisiilor AJF, angajaţi ai AJF, specialişti în diverse domenii.

Articolul 33 – Adoptarea Deciziilor

(1) Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de catre membrii prezenti ai Comitetului Executiv. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.

(2) Decizia Comitetului Executiv de suspendare provizorie a unui membru afiliat se adoptă cu majoritatea absolută a voturilor tuturor membrilor săi.

(3) Hotărârile Comitetului Executiv intră în vigoare imediat cu excepţia cazului în care Comitetul Executiv prevede altfel.

(4) Fiecare membru al Comitetului Executiv are dreptul la un singur vot .

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Comitetului Executiv prezenţi la şedinţa respectivă.

(6) Votul prin corespondenţă, împuternicire (procură) sau orice alte mijloace nu este permis.

(7) În mod excepţional, deciziile cu privire la punerea în executare a hotărârilor arbitrale pronunţate de Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne se adoptă prin consens, fără a fi necesară prezenţa membrilor Comitetului Executiv. În această situaţie, procedura se poate desfăşura prin comunicări efectuate prin poştă sau fax.

(8) Hotărârea Comitetului Executiv va fi semnată de toţi membri prezenţi la şedinţă.

(9) Hotărârile Comitetului Executiv contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statutul şi regulamentele AJF pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţa Comitetului Executiv sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai întâi unei proceduri arbitrale, in fata unui arbitru independent si impartial agreeat de ambele parti. In situatia in care nu se ajunge la un acord cu privire la numirea unui arbitru, partile isi vor desemna fiecare cate un arbitru, urmand ca cei doi sa aleaga un al presedinte al completului arbitral in conformitate cu prevederile Codului TAS. De asemenea, membrul AJFAMFB, nemulţumit de o hotarare a Adunarii Generale se poate adresa Tribunalului Arbitral al Sportului.

(10) Hotărârile Comitetului Executiv vor fi publicate pe siteul oficial al AJF, www.AJF.ro, cu excepţia hotărârilor cu caracter confidenţial. Caracterul public sau confidenţial al hotărârilor este stabilit de catre Secretarul General al AJF.

Articolul 34 – Atribuţiile Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este organul de conducere permanent al AJF. Comitetul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

Comitetul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

(2) Comitetul Executiv poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

(3) Principalele atribuţii ale Comitetului Executiv sunt:

a) aprobă Regulamente şi alte acte normative privind activitatea fotbalistică din judeţul ARAD, cu excepţia celor din competenţa Adunării Generale;

b) aprobă calendarul acţiunilor sportive judeţene/municipale de fotbal, cu respectarea calendarului competiţional al FRF;

c) aprobă clasamentele finale ale competiţiilor judeţene/municipale de fotbal;

d) propune spre aprobare adunării generale cuantumul cotizaţiei anuale de membru afiliat al AJF şi stabileşte cuantumul taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea fotbalistică;

e) ia decizii în legătură cu afilierea provizorie, suspendarea provizorie sau excluderea membrilor AJF şi le supune aprobării Adunării Generale şi informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire cu privire la retragerea unui membru din AJF;

f) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor AJF, precum şi suspendarea sau eliberarea din funcţie a membrilor respectivelor comisii;

g) aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a antrenorilor principali ai selecţionatelor judeţene/municipale, programele de pregătire şi participarea la jocurile naţionale oficiale şi amicale, precum şi cheltuielile ocazionate de acestea;

h) aprobă organigrama şi statul de funcţii ale AJF, nivelul de salarizare a funcţiilor, normele financiare privind deplasarea persoanelor delegate în ţară şi străinătate;

i) aprobă salarizarea preşedintelui AJF;

j) aprobă programe de dezvoltare a bazei materiale a AJF;

k) elaborează şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale asociaţiei;

l) aprobă convenţiile încheiate între AJF şi alte persoane juridice;

m) dispune programe şi tematici de control asupra activităţii structurilor sportive afiliate;

n) poate suspenda, până la proxima Adunare Generală, un membru al său sau al Comisiei de cenzori, dacă se face vinovat de încălcarea flagrantă a îndatoririlor sale sau dacă a devenit nedemn pentru funcţia respectivă; deciziile Comitetului Executiv în astfel de cazuri se iau cu majoritatea absolută a tuturor membrilor săi; persoana în cauză se va abţine de la vot;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

Articolul 35 – Comitetul de urgenţă

(1) Comitetul de urgenţă este alcătuit din preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintele AJF.

(2) Comitetul de urgenţă decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a AJF care necesită o rezolvare imediată între şedinţele Comitetului Executiv.

(3) Comitetul de urgenţă se întruneşte, în şedinţe convocate de preşedinte, ori de câte ori este necesar.

(4) Comitetul de urgenţă adoptă decizii cu votul a cel puţin doi membri. Deciziile pot fi luate prin consultare telefonică, ocazie cu care va fi întocmită o notă telefonică.

(5) Deciziile Comitetului de Urgenţă intră în vigoare imediat. Preşedintele transmite imediat o notificare membrilor Comitetului Executiv cu privire la deciziile adoptate de Comitetul de Urgenţă. Toate deciziile adoptate de Comitetul de Urgenţă trebuie aprobate de Comitetul Executiv, la prima şedinţă

(6) Hotărârile Comitetului de Urgenţă vor fi publicate pe site-ul oficial al AJF, www.ajf-arad.ro. Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de comunicare oficială faţă de orice persoană interesată.

C. PRESEDINTELE

Articolul 36 – Alegerea şi mandatul preşedintelui

(1) Preşedintele AJF este ales de Adunarea Generală a AJF. Mandatul preşedintelui începe la sfârşitul Adunării Generale electorale şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări Generale electorale. Preşedintele poate fi reales.

(2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, preşedintele continuă să-şi exercite atribuţiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) cetăţenia română;

b) studii medii;

c) nu au suferit condamnări penale privative de libertate, în acest scop candidaţii au obligaţia de a depune cazier judiciar eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii;

d) au îndeplinit pentru o perioadă de minim 4 ani una din următoarele funcţii: preşedinte AJF/LPF/FRF, vicepreşedinte AJF/LPF/FRF, preşedinte al unei comisii permanente din cadrul AJF/LPF/FRF sau preşedinte de club/asociaţie indiferent de nivelul de competiţii. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu o declaraţie pe propria răspundere, legalizată la notar.

e) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/ AJF

f) vârsta maximă 70 de ani.

(4) Pentru alegerea preşedintelui asociaţiei este necesară obţinerea majorităţii absolute (jumătate plus unu) a voturilor exprimate şi validate.

În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei.

În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

După al doilea tur de scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor), va fi declarat ales candidatul care obţine majoritatea simplă (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate şi validate). În cazul egalităţii numărului de voturi, scrutinul se repetă.

Articolul 37 – Atribuţiile Preşedintelui

(1)Preşedintele reprezintă şi angajează legal AJF .

(2)Preşedintele reprezintă legal AJF şi are drept de semnătură în numele AJF. Comitetul Executiv poate stabili reguli interne de organizare, privind semnătura colectivă, în special în cazul absenţei preşedintele şi privind toate activităţile importante ale AJF.

(3) Preşedintele asociaţiei prezidează toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului de urgenţă.

(4) Preşedintele verifică aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi regulamentelor în vigoare în întreaga activitate a asociaţiei.

(5) Preşedintele verifică aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii fotbalistice stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului, regulamentelor şi hotărârilor AJF.

(6) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoanele care urmează să ocupe funcţia de Director Economic/Trezorier şi Secretar General. Preşedintele numeşte preşedintele Comisiei judeţene de arbitri. Preşedintele asociaţiei este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către Adunarea Generală şi/sau Comitetul Executiv, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.

(7) Preşedintele poate delega atribuţiile sale unor persoane cu funcţii executive din cadrul asociaţiei

(8) Dacă preşedintele este absent înlocuitorul său de drept va fi unul dintre vicepreşedinţi, pe care preşedintele îl desemnează în acest scop.

Articolul 38 – Directorul Economic/Trezorier

(1) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoana care urmează să ocupe funcţia de Director Economic/Trezorier.

(2) Directorul economic/Trezorierul are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă şi angajează legal AJF, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului de urgenţă;

c) organizează şi conduce activitatea economica curentă a asociaţiei;

d) elaborează raportul anual de activitate financiară al AJF, în colaborare cu secretarul general;

e) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale asociaţiei;

Articolul 39 – Secretarul General

(1) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoana care urmează să ocupe funcţia de Secretar General.

(2) Secretarul general are următoarele atribuţii:

a) reprezintă şi angajează legal AJF, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului de urgenţă;

c) coordonează activitatea administrativă a comisiilor AJF;

d) asigură buna desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale, Comitetului Executiv şi a Comitetului de urgenţă;

e) sesizează comisiile AJF cu privire la săvârşirea unor fapte care aduc atingere intereselor şi imaginii AJF.

f) elaborează raportul privind activitatea Comitetului Executiv şi a Comitetului de Urgenţă ale AJF.

D. COMISIA DE CENZORI

Articolul 40 – Componenţă şi atribuţii

(1) Controlul financiar intern al AJF este asigurat de o comisie formată din trei cenzori aleşi de Adunarea Generală, dintre care, obligatoriu, un cenzor trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani. Ei pot fi realeşi.

(3) Membrii Comitetului Executiv nu pot fi cenzori.

(4) În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul AJF;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă (în sinteză) adunării generale;

c) poate participa, prin preşedintele său, la şedinţele Comitetului Executiv, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

E. COMISIILE AJF

Articolul 41 – Comisii judeţene

Comisiile judeţene sunt:

a) Comisia tehnică – analizează aspectele de bază referitoare la antrenament şi la dezvoltare tehnică;

b) Comisia de copii şi juniori – analizează principalele aspecte ale activităţii fotbalistice de copii şi juniori şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

c) Comisia de fotbal în sală – analizează principalele aspecte ale activităţii de FUTSAL şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

d) Comisia juridică – analizează problemele juridice generale legate de fotbal şi de activitatea AJF;

e) Comisia medicală – se ocupă de aspectele medicale legate de fotbal;

f) Comisia de statistică – se ocupă de problemele de statistică legate de jocul de fotbal;

g) Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării – elaborează programe legate de fair-play,;

h) Comisia anti-doping – elaborează programe pentru prevenirea şi combaterea dopajului în fotbal;

i) Comisia pentru securitate şi siguranţa în stadioane şi pentru licenţierea stadioanelor – stabileşte standarde privind securitatea şi siguranţa pe stadioane şi elaborează programe în vederea combaterii discriminării de orice fel şi a huliganismului pe stadioane;

Articolul 42 – Comisiile AJF autonome:

(1) Comisia Judeţeană/Municipală a Arbitrilor este comisie autonomă.

(2) Comisiile AJF autonome sunt organizate şi funcţionează ca organisme de specialitate autonome din punct de vedere organizatoric, tehnic, economic şi administrativ, potrivit regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentelor FRF/AJF şi aprobate de Comitetul Executiv.

Articolul 43 – Organe jurisdicţionale AJF:

a) Comisia de Disciplină;

b) Comisia pentru Statutul Jucătorului;

c) Comisia de Apel;

d) Comisia de Recurs.

Art. 44 – Organizarea şi funcţionarea comisiilor AJF

(1) Atribuţiile comisiilor AJF se stabilesc prin Regulamentul intern al AJF;

(2) Comisiile cu atribuţii jurisdicţionale ale AJF sunt formate din 3 membri, respectiv preşedinte, vicepreşedinte şi membri.

(3) Comisiile AJF sunt statutar constituie în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor lor.

(4) Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la reuniunea respectivă.

(5) Sedinţele comisiilor AJF nu sunt, de regulă, publice.

(6) În funcţie de necesităţi, Comitetul Executiv poate constitui şi alte comisii ad-hoc care să rezolve probleme speciale. În caz de urgenţă, acest drept revine preşedintelui asociaţiei.

CAPITOLUL IV

MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Articolul 45 – Bugetul anual

(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale AJF sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a AJF.

(3) Exerciţiul financiar al AJF este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi se întocmeşte bilanţ contabil.

Articolul 46 – Surse de finanţare

(1) Sursele de finanţare şi baza materială a AJF sunt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare privind educaţia fizică şi sportul..

(2) AJF poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, pentru finanţarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între AJF şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

(3) Sursele de finanţare provin din:

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz;

b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei;

c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor şi normelor proprii;

d) venituri obţinute din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

e) finanţări nerambursabile;

f) donaţii şi sponsorizări;

g) venituri din indemnizaţiile de transferuri la nivel local sau naţional ale jucătorilor de fotbal, care se constituie în sursă de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori;

h) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul AJF;

i) alte venituri; sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

Articolul 47 – Mijloace materiale

(1) AJF poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale, ca: imobile, stadioane, baze şi terenuri sportive, diferite construcţii şi spaţii pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport.

(2) AJF poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul selecţionatelor judeţene de fotbal care se deplasează în ţară şi peste hotare la competiţii şi/sau cantonamente de pregătire, precum şi al reprezentanţilor asociaţiei participanţi la reuniunile internaţionale.

(3) AJF, ca persoană juridică fără scop patrimonial, poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statutului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

Articolul 48 – Drepturile AJF

(1) AJF este deţinătoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau naştere din competiţiile şi celelalte evenimente care au loc sub jurisdicţia AJF, fără nici o restricţie cu privire la conţinut, dată, loc şi regim juridic.

(2) AJF deţine exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii în numele AJF;

b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile pe care le organizează;

(3) Comitetul Executiv va decide asupra modului de utilizare al acestor drepturi. Comitetul Executiv va decide asupra cesionării drepturilor de mai sus.

Articolul 49 – Cotizaţia anuală

(1) Fiecare membru afiliat la asociaţie plăteşte o cotizaţie anuală, care trebuie achitată integral până la data de 31 martie a anului în curs.

(2) Cotizaţia anuală a noilor membri pentru anul în cauză va fi plătită în termen de 30 de zile de la hotărârea Adunării Generale care i-a admis ca membri, sau, după caz, de la hotărârea Comitetului Executiv de afiliere provizorie.

(3) Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de Adunarea Generală, la propunerea Comitetului Executiv.

CAPITOLUL V

COMPETIŢII

Articolul 50 – Competiţii interne

(1) AJF este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competiţiilor judeţene de fotbal la care participă membrii săi afiliaţi.

(2) Adunarea Generală hotărăşte crearea sau reluarea unor competiţii interne, precum şi încetarea unora dintre cele existente.

(3) Pentru a participa la competiţiile oficiale judeţene/municipale sau naţionale de fotbal, un jucător trebuie să fie legitimat la un club sau asociaţie sportivă, să aibă aviz medical că este apt pentru practicarea fotbalului şi să îndeplinească celelalte condiţii stabilite de regulamentele fotbalistice în vigoare.

(4) Jucătorii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping.

Controlul doping se efectuează conform legislaţiei şi regulamentelor naţionale, regulamentelor FIFA/UEFA, prevederilor CIO, precum şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. În caz de neconcordanţă primează regulamentele internaţionale.

Asociaţiile sportive şi cluburile de fotbal vor insera în statutele proprii dispoziţii referitoare la interzicerea substanţelor şi metodelor care sporesc în mod artificial performanţele sportive.

Articolul 51 – Competiţii naţionale

(1) Competiţiile naţionale de fotbal care au loc pe teritoriul judeţului ARAD şi nu sunt organizate de AJF trebuie autorizate de FRF şi AJF.

(2) Comitetul Executiv va elabora regulamente referitoare la organizarea jocurilor şi competiţiilor judeţene ale echipelor de cluburi.

(3) Membrii afiliaţi ai asociaţiei pot contracta, organiza şi disputa jocuri amicale cu echipe similare din alte localităţi, în România şi, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea AJF/FRF. În nici un caz, nu vor putea susţine jocuri cu echipe din ţările aflate sub embargou sportiv, cu echipe aparţinând unor federaţii neafiliate la FIFA sau cu echipe din ţările cu care România nu are relaţii diplomatice. Pe cât posibil, programarea respectivelor jocuri nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a campionatelor judeţene/municipale/naţionale de fotbal. Datele lor de desfăşurare vor fi comunicate la secretariatul general al AJF imediat după ce au fost fixate.

(7) Nici un membru AJF nu se poate afilia la o altă asociaţie judeţeană afiliată la FRF şi nu poate să participe în competiţii pe teritoriul altei asociaţii afiliată la FRF fără autorizaţia AJF, a asociţiei pe teritoriul căreia vrea să joace şi fără aprobarea FRF, excepţie făcând circumstanţele excepţionale.

CAPITOLUL VI

SANCŢIUNI ŞI ORGANE JURISDICŢIONALE

Articolul 52- Sancţiuni

(1) Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) anularea rezultatelor meciurilor;

d) rejucarea meciurilor;

e) scăderea/penalizarea cu puncte;

f) pierderea jocului prin forfait (0-3);

g) interdicţia de a juca pe un anumit stadion;

h) ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu;

i) organizarea de jocuri fără accesul publicului;

j) organizarea de jocuri într-o altă localitate;

k) neprogramarea pentru jocurile următoare;

l) restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

m) interdicţia de a legitima şi transfera noi jucători;

n) retrogradarea într-o categorie competiţională inferioară;

o) excluderea din competiţiile în curs şi/sau viitoare;

p) suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit prevederilor art. 15 din prezentul Statut;

q) excluderea din federaţie conform art. 18 din prezentul Statut;

r) penalitate financiară.

s) interdicţia de a promova într-o categorie competiţională superioară

(2) Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) eliminare;

d) restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

e) interdicţia de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve;

f) interdicţia de a intra în stadion;

g) suspendarea pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, ca jucător sau oficial;

h) suspendarea din funcţia deţinută în activitatea fotbalistică pe o durată determinată sau nedeterminată;

i) excluderea din activitatea competiţională sau fotbalistică, în general;

j) declararea persona non grata – persoană neagreată în structurile fotbalului;

k) penalitate financiară.

(3) La sancţiunea aplicată se adaugă, în toate cazurile, penalităţi financiare.

Articolul 53– Organe jurisdicţionale

(1) Competenţele privind soluţionarea cauzelor disciplinare, a litigiilor sau sesizărilor revin comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale ale AJF, astfel:

a) În primă instanţă:

– Comisiei de disciplină a AJF;

– Comisiei pentru Statutul Jucatorului;

b) Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate, după caz, la:

– Comisia de Apel a AJF ca ultimă instanţă la nivel judeţean ,pentru hotărârile Comisiei de Disciplină

– Comisia de Recurs a AJF ca ultimă instanţă la nivel judeţean, pentru hotărârile Comisiei pentru Statutul Jucatorului.

(2) Deciziile Comisiei de Apel sau ale Comisiei de Recurs a AJF pot fi atacate la Comisia de Recurs a FRF. Deciziile pronunţate de către Comisia de Recurs a FRF sunt definitive şi executorii pentru toţi membrii afiliaţi, jucătorii şi oficialii acestora, pentru oficialii AJF, precum şi pentru agenţii de meciuri si agenţii de jucători.

CAPITOLUL VII

L I T I G I I

Art. 54- Jurisdicţie

(1) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu activitatea fotbalistică din judeţul ARAD, în care sunt angrenate cluburi afiliate şi oficiali ai acestora, oficiali ai AJF, jucători, agenţi de jucători sau agenţi de meciuri urmează a fi soluţionate exclusiv de organismele jurisdicţionale ale AJF.

Prezentele dispoziţii exclud, pentru toate litigiile decurgând din activitatea sportivă, competenţa instanţelor judecătoreşti, cu excepţia litigiilor decurgând din interpretarea şi executarea contractelor civile sau individuale de muncă încheiate între jucători şi cluburi sau între antrenori şi cluburi.

(2) În cadrul competenţelor sale, AJF este obligată să supravegheze ca membrii săi afiliaţi, membrii acestora, precum şi celelalte persoane menţionate la alin. 1 să respecte procedura privind soluţionarea litigiilor şi să fie răspunzători de consecinţele pe care le are nerespectarea acesteia.

(3) Hotărârile pronunţate de organele jurisdicţionale ale FRF si/sau Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne vor fi puse în executare prin Decizie adoptată prin consens de Comitetul Executiv al AJF.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art. 55 – Dizolvarea AJF

(1) Dizolvarea Asociaţiei Judeţeană de Fotbal este hotărâtă numai de Adunarea Generală.

(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi.

(3) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va hotărî, cu votul a minimum 2/3 din totalul membrilor afiliaţi, destinaţia patrimoniului AJF. Fără o asemenea hotărâre dizolvarea nu are efect.

(4) În situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii AJF.

(5) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 56 – Colaborarea cu FRF şi celelalte AJF-uri

Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, Asociaţia Judeţeană de Fotbal ARAD colaborează cu Federaţia Română de Fotbal şi cu celelalte Asociaţii Judeţene de Fotbal, în condiţiile legii.

Art. 57 – Situaţii nereglementate de Statut

(1) Comitetul Executiv al AJF: decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale FIFA,UEFA şi FRF, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Deciziile Comitetului Executiv sunt obligatorii.

Art. 58 – Principiu

(1) Membrii afiliaţi sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de organele AJF competente care, în concordanţă cu prezentul Statut, sunt definitive şi irevocabile.

(2) Membri afiliaţi au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că oficialii şi jucătorii lor se conformează principiului enunţat la alin. 1.

(3) Obligaţia descrisă la alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi agenţilor de jucători precum şi agenţilor de meci.

Art. 59 – Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generală a AJF din data de 14.11.2011, desfăşurată la ARAD.

(2) Prezentul Statut intră în vigoare la data de 1.02.2012